Oznámenie o konaní členskej schôdze

MO SRZ Žarnovica , Partizánska 59, 96681 Žarnovica  zvoláva riadnu členskú schôdzu .

Dátum konania dňa : 31.03.2019 o 8 00 hodine

Miesto konania :Kultúrny dom ,ulica Dolná 261/25,Žarnovica

 

 

 

Program : 

                  1. Otvorenie

                  2. Voľba pracovného predsedníctva

                  3. Voľba mandátovej komisie

                  4. Voľba návrhovej komisie

                  5. Správa o činnosti výboru za rok 2018

                  6. Správa o hospodárení za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019

                  7. Správa kontrolnej komisie

                  8. Plán hlavných úloh na rok 2019

                  9. Diskusia 

                  10. Návrh uznesení

                  11. Záver 

 

            

                  v Žarnovici 8.3.2019                                          Výbor MO SRZ Žarnovica