Zápisnica výboru z 15.2.2019

                                     Zápisnica z riadneho zasadania výboru

 

konaného dňa: 15.02.2019

 

prítomní podľa prezenčnej listiny

 

schôdzu viedol predseda MO SRZ

 

Program:

  1. Privítanie
  2. Správa o hospodárení
  3. Rozpočet
  4. Plán zarybnenia
  5. Informácia o činnosti rybárskej stráže
  6. Správa o brigádnickej činnosti
  7. Rôzne
  8. Záver

 

K bodu 1.

               Predseda MO SRZ privítal prítomných a zahájil zasadanie výboru.

 

K bodu 2.

               Pokladník Ing. Foltán informoval výbor o hospodárení za rok 2018

 

K bodu 3. 

              Jednotliví členovia výboru navrhovali položky rozpočtu na rok 2019 ,ktoré pokladník

Ing. Foltán spracuje a dá na schválenie na ďalšom zasadaní výboru.

 

K bodu 4.

              Plán zarybnenia na rok 2019 vypracoval hospodár p. Maslen . Výboru ho predložil

predseda .

Hlasovanie :

                     Za: 11                                   Proti : 0                              Zdržal sa : 0

 

K bodu 5.

               Vedúci rybárskej stráže p. Kunčík informoval výbor o jej činnosti za rok 2018. Vyhodnotil činnosť jednotlivých členov a rybárskej stráže ako celku .

Navrhol pre účinnejšiu kontrolu osloviť adeptov na nových členov.

 

K bodu 6.

               Člen výboru p. Muha informoval výbor na základe podkladov jednotlivých koordinátorov o brigádnickej činnosti za rok 2018 na jednotlivých revíroch aj v rámci celej organizácie .

 

K bodu 7.

              a,  Hospodár p. Maslen z pozície svojej funkcie požiadal výbor o odobrenie  na školenie rybárskej stráže .

 

 

 

 

Hlasovanie :

 

                   Za : 11                                       Proti : 0                              Zdržal sa : 0 

 

b,  Tajomník informoval o liste , ktorým žiadal p. Nxxxxx na základe rozhodnutia OU , aby odovzdal preukaz člena RS . Ten túto ignoroval o čom bude informovaný orgán , ktorý o vrátenie žiadal.

K bodu 8.

               Predseda MO SRZ Mgr. Karnas poďakoval prítomným a schôdzu ukončil.

 

 

zapísal : Jozef Petrášek , tajomník MO SRZ Žarnovica

 

súhlasil : VÝBOR MO SRZ Žarnovica

 

 

 

 

                                                                                    Mgr. Ondrej Karnas

                                       predseda MO SRZ Žarnovica