Zápisnica zo zasadania výboru 19.4.2019

                        Zápisnica z riadneho zasadania výboru

 

Konaného dňa : 19.04.2019

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny

 

Program :

 1. zahájenie
 2. príprava tradičných rybárskych pretekov
 3. spoluúčasť na príprave rybárskych pretekov LZ Žarnovica
 4. rôzne
 5. záver

 

K bodu 1.

                Predseda MO SRZ Mgr. Karnas privítal prítomných a zahájil zasadnutie výboru.

 

K bodu 2.

                Predseda posúdil stav prípravy tradičných rybárskych pretekov naplánovaných

na 5.5.2019 . Výbor po diskusii poveril jednotlivých členov výboru úlohami spojenými

s organizovaním pretekov. V ďalšej časti zasadania výbor poveril tajomníka p. Petráška nákupom hlavnej ceny

do tomboly a tiež pre pretekárov.

 

Hlasovanie

                  Za :10                                         proti : 0                                zdržal sa : 0

K bodu 3.

               Výbor vzhľadom k dobrým vzťahom medzi LZ Žarnovica a MO SRZ Žarnovica deklaroval spoluúčasť na organizovaní rybárskych pretekov zamestnancov a pozvaných hostí LZ Žarnovica , ktoré sa uskutočnia 3.5.2019.

 

K bodu 4.

                V rámci  tohto bodu boli prerokované nasledovné otázky:

 • Z dôvodu havarijného stavu na VN Hodruša hospodár informoval výbor o pravdepodobnom zlovení tejto nádrže za súčinnosti Rady . Celú tuto aktivitu organizuje Rada ako partner Vodohospodárskeho podniku a tajomník informoval , že naša organizácia nie je adekvátne Radou informovaná o termínoch ani aktivitách s tým súvisiacich.
 • Členovia výboru zodpovední za jednotlivé revíry požiadali výbor o schválenie výroby revírnych tabúľ na VN Voznica , VN Pustý Hrad a VN Muchov Vršok , ktoré sú poškodené .Výbor súhlasil a poveril Predsedu aby  objednal ich výrobu.
 • Výbor prejednal a poveril jednotlivých koordinátorov revírov označením tabuľami „Zákaz lovu kapra nad 70cm , odporúčací charakter“.
 • Výbor poveril predsedu a hospodára zaslaním žiadosti prostredníctvom Rady SRZ na Ministerstvo životného prostredia v súvislosti s požiadavkou maximálnej lovnej mieri kapra na roky 2020 až 2022. Miera bola ustanovená na VN Hodruša  65 centimetrov a na ostatnévodné nádrže 70 centimetrov. Táto požiadavka bola ustanovená a schválená členskou schôdzou v roku 2019.
 • Predseda informoval o zasadaní Pohronskej únie , ktoré sa uskutoční 26.4.2019.
 • Tajomník informoval výbor , že na základe zmluvy s Lesmi SR zaslal tejto organizácii oznámenie o zarybnení VN Revište .
 • Výbor zobral na vedomie oznámenie predsedu kontrolnej a revíznej komisie , že sťahuje svoju rezignáciu na predsedu komisie , ktorú deklaroval na členskej schôdzi.

 

K bodu 5.

               Predseda MO SRZ poďakoval členom výboru za účasť a schôdzu ukončil.

 

Zapísal Jozef Petrášek , tajomník MO SRZ

 

Schválil výbor MO SRZ Žarnovica

 

                                                                                           Mgr. Ondrej Karnas

                                                                                  Predseda MO SRZ Žarnovica