Zápisnica zasadania výboru z 24.5.2019

              Zápisnica z riadneho zasadania výboru

 

Konaného dňa:24.5.2019

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

 

Program :

 1. zahájenie
 2. vyhodnotenie rybárskych pretekoch na VN Revište
 3. informácia o pripravovaných rybárskych pretekoch
 4. rôzne
 5. záver

 

 K bodu 1.

                Predseda MO SRZ Mgr. Ondrej Karnas privítal prítomných a zahájil schôdzu.

 

K bodu 2.

                Predseda vyhodnotil preteky na VN Revište z pohľadu organizačného, množstva štartujúcich, informoval o množstve úlovkov, konštatoval ,že preteky sa podarilo zorganizovať aj napriek veľmi zlým poveternostným podmienkam .

                Pokladník Ing. Foltán vyhodnotil preteky z pohľadu finančného. Zároveň informoval

o stave financií organizácie .

 

K bodu 3.

                Predseda informoval výbor o príprave pretekov ,,sponzorov a organizátorov tradičných

pretekov“. Ďalej oboznámil výbor o príprave pretekov detí pri príležitosti MDD , ktoré sa budú konať 31.5.2019. Požiadal členov výboru o spoluprácu pri jej organizovaní.

 

K bodu 4.

               V bode rôzne :

                     -Pán Pukan požiadal výbor o uvoľnenie financií na dovybavenie chaty na Voznici

a to hrncami , príborom. Tiež pán Fabrika žiadal o príbor aj do rybárskeho domu.

                 Výbor súhlasil.

 

Hlasovanie

                   Za:  9                             proti : 0                           zdržal sa : 0

   

 • Foltán informoval o faktúre z Rady za spoluprácu pri hospodárskom výlove , ktorý sa konal 18.5.2019 na VN Hodruša . Faktúra nám bola zaslaná aj napriek tomu , že z Rady ústne deklarovali (Ing. Javor) , že nám poskytnú súčinnosť bezplatne konštatoval hospodár.
 • Hospodár p. Maslen informoval o hospodárskom výlove na VN Hodruša konanom 18.5.2019 o druhoch a množstve vylovených rýb , kde boli zlovené ryby vysadené (VN Kopanice ), tiež o počte brigádnikov , ktorí sa výlovu zúčastnili.
 • Predseda informoval výbor o podpise zmluvy s LZ Žarnovica ohľadom spoločného obhospodárovania VN Revište. Tiež bol vydaný aj nový rybársky poriadok na VN Revište. Členovia výboru sa s obsahom dokumentov oboznámili.

 

 

 

 

 

 • Na základe predošlého stretnutia a jednania so zástupcami firmy Stredoslovenská vodárenská spoločnosť táto našej organizácii poslala zmluvu o vecnom bremene v súvislosti s budovaním kanalizácie. Výbor zmluvu prerokoval a súhlasil s jej naplnením a finančným odškodnením.

Hlasovanie :

                    Za : 9                                              proti : 0                          zdržal sa: 0

               

 • Slovryb a.s. vyplatil MO SRZ dividendy ako akcionárovi za rok 2018 informoval tajomník .Financie boli poukázané na účet MO SRZ.
 • Výbor na návrh tajomníka prejednal možnosť pozastavenia predaja ročných miestnych povolení pre nečlenov miestnej organizácie preto , že sú pre našu organizáciu maximálne neefektívne. Výbor súhlasil s pozastavením predaja od 24.5.2019.

Hlasovanie :

                     Za : 9                                            proti : 0                         zdržal sa : 0

 

 • Hospodár oboznámil výbor o účinnosti hniezd na výter zubáčov , ktoré boli v marci nainštalované na VN Kopanice.

 

K bodu 5.

                Predseda MO SRZ poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil

 

 

Zapísal : Jozef Petrášek , tajomník

 

Súhlasil výbor MO SRZ Žarnovica

                                                                              

                                                                                                      Mgr. Ondrej Karnas

                                                                                                 predseda MO SRZ Žarnovica