Zápisnica z riadneho zasadania výboru 4.10.2019

 

                             Zápisnica z riadneho zasadania výboru

 

Konaného dňa : 04.10.2019

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny

 

Program :

                

                 1, Zahájenie

                 2, Oboznámenie o konaní mimoriadnej členskej schôdzi

                 3, Schvaľovanie miestneho rybárskeho poriadku na rok 2020

                 4, Priebeh brigád

                 5, Zarybnenie

                 6, Rôzne

                 7, Záver

 

K bodu 1.

               Predseda MO SRZ Žarnovica Mgr. Ondrej Karnas privítal prítomných a otvoril zasadanie výboru.

 

K bodu 2.

               Predseda informoval výbor , že Rada SRZ na svojom septembrovom zasadaní schválila

konanie mimoriadneho snemu SRZ na 23.11.2019. Preto vyzvala organizácie aby zorganizovali mimoriadne členské schôdze s jediným programom a to zvoliť delegátov na mimoriadny snem Rady SRZ. Z toho dôvodu bolo zvolané predsedníctvo 25.9.2019 , na ktorom sa určili termíny

a to :

  • Podávanie prihlášok kandidátov na delegátov do 16.10.2019(zverejnené na internete 25.9.2019).
  • Mimoriadny výbor na vyhodnotenie kandidátov 18.10.2019.
  • Mimoriadna členská schôdza 27.10.2019

Výbor bol so zápisom predsedníctva oboznámený a bol požiadaný o jeho schválenie.

 

Hlasovanie :

                    Za : 10                               Proti : 0                                   Zdržal sa : 0

Výbor tiež navrhol za kandidátov delegáta na snem pánov  Mgr. Ondreja Karnasa , Jozefa Petráška a Tomáša Maslena . Menovaní  s kandidatúrou súhlasili.

 

K bodu 3.

               Hospodár Tomáš Maslen oboznámil výbor s miestnym rybárskym poriadkom na rok 2020 a požiadal výbor o jeho schválenie. Výbor k predloženému návrhu nemal výhrady.

 

Hlasovanie:

                   Za : 10                                    Proti : 0                               Zdržal sa : 0  

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 4.

                Predseda vyzval jednotlivých členov výboru Pukana, Petráška, Maslena, Kúšika, Fabriku a prizvaného pána Magulu aby informovali o priebehu brigád výbor. Jednotliví páni informovali o brigádnickej činnosti na príslušných revíroch respektíve v rybárskom dome.

 

K bodu 5.

               Hospodár informoval výbor o jesennom zarybňovaní jednotlivých revírov. Konštatoval,

že do VN Kopanice bolo vysadených 1000 kilogramov kapra kategórie K3 dňa 2.10.2019.

Tiež do VN Revište bolo vysadených 150 kilogramov šťuky kategórie Š2 dňa 2.10.2019.

Predpokladá dňa 6.10.2019 vysadenie kapra K3 do VN Voznica v množstve 500  kg a v piebehu mesiaca október 2019 vysadenie hlavátky H2 do rieky Hron v množstve 50 kilogramov.

 

K bodu 6.

                Výbor na podnet  hospodára a p.Pukana  , že na VN Voznica sú premnožené sumce , ktoré v takomto množstve robia veľké hospodárske škody hlavne na obsádke kapra súhlasil

s hospodárskym odlovom  tejto ryby v jesennom alebo jarnom termíne pomocou agregátu.

 

 K bodu 7.

                Predseda poďakoval za účasť a schôdzu ukončil.

 

Zapísal Jozef Petrášek , tajomník MO SRZ Žarnovica

 

Súhlasil Výbor MO SRZ Žarnovica

 

 

 

                                                                                                Mgr. Ondrej Karnas

                                                                                         Predseda MO SRZ Žarnovica