Zápisnica z mimoriadnej členskej schôdze konanej 27.10.2019

 

                                                               ZÁPISNICA

                                                    z mimoriadnej členskej schôdze

 

 

Konanej dňa:  27.10.2019

 

Miesto : Školská jedáleň ZŠ na ulici Fraňa Kráľa 838, Žarnovica

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny (35 členov zo 447 členov)

 

Počet strán zápisnice :  -3-

 

 

Program :

                  1)  Otvorenie

                  2)  Voľba pracovného predsedníctva

                  3)  Voľba mandátovej komisie

                  4)  Voľba návrhovej komisie

                  5)  Voľba volebnej komisie

                  6)  Voľby

                  7)  Výsledky volieb

                  8)  Uznesenie

                  9)  Záver

 

 

K bodu 1.

               Predseda  MO SRZ Mgr. Ondrej Karnas otvoril schôdzu a konštatoval, že nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov, preto požiadal zúčastnených o hlasovanie či je možné schôdzu otvoriť o 30 minút.

 

Hlasovanie :

                    Za : 32                                Proti: 0                             Zdržal sa : 0

Schválené

 

Po tridsiatich minútach predseda MO SRZ privítal prítomných a otvoril MČS. Oboznámil prítomných o dôvodoch konania MČS.

Tajomník Jozef Petrášek prečítal program mimoriadnej členskej schôdze

(ďalej lem MČS) a požiadal prítomných o jeho schválenie.

 

Hlasovanie :

                    Za : 35                                 Proti : 0                            Zdržal sa : 0

Schválené

 

 

 

 

 

K bodu 2.

                Tajomník MO SRZ predstavil MČS  členov pracovného predsedníctva a požiadal o ich schválenie.

 

Hlasovanie :

                    Za : 35                                  Proti : 0                            Zdržal sa : 0

Schválené

 

                                                                      

K bodu 3.

               Tajomník MO SRZ predstavil členov mandátovej komisie a požiadal o ich schválenie.                                                                

 

Hlasovanie :

                    Za : 35                                     Proti : 0                         Zdržal sa : 0

Schválené

 

K bodu 4.

                Tajomník MO SRZ predstavil členov návrhovej komisie a požiadal MČS o ich schválenie.

 

Hlasovanie :

                    Za : 35                                 Proti : 0                            Zdržal sa : 0

Schválené

 

K bodu 5.

               Tajomník predstavil navrhnutých členov volebnej komisie MČS a požiadal o ich schválenie.

 

Hlasovanie :

                   Za : 35                                 Proti : 0                            Zdržal sa : 0

Schválené

 

Tajomník MO SRZ odovzdal slovo predsedovi volebnej komisie.

 

 

K bodu 6.

               Predseda volebnej komisie Mgr. Milan Košút:

  • Podal správu o podaných návrhoch na kandidátov a skonštatoval , že všetci splnili podmienky.
  • Predstavil jednotlivých kandidátov (Mgr.Ondrej Karnas, Tomáš Maslen,

Jozef Petrášek) a prečítal ich charakteristiky.

  • Otvoril diskusiu o kandidátoch do ktorej sa nikto neprihlásil.
  • Dal hlasovať o spôsobe voľby aklamáciou

Hlasovanie:

                    Za : 35                                         Proti: 0                  Zdržal sa : 0

 

Schválené

 

 

 

 

 

  • Požiadal o voľbu kandidáta Mgr. Ondreja Karnasa

Hlasovanie :

                    Za : 34                                Proti : 0                                Zdržal sa : 1 (Karnas)

 

  • Požiadal o voľbu kandidáta Tomáša Maslena

Hlasovanie :

                    Za : 34                                Proti : 0                               Zdržal sa : 1 (Maslen)

 

 

 

  • Požiadal o voľbu kandidáta Jozefa Petráška

Hlasovanie :

                    Za : 34                                Proti : 0                               Zdržal sa : 1 ( Petrášek )

 

                                                                   

Predseda volebnej komisie voľbu ukončil.

 

K bodu 7.

               Predseda volebnej komisie MČS oboznámil o výsledku volieb za delegátov a náhradníka

na Mimoriadny snem Rady Žilina konaný 23.11.2019 nasledovne:

  • za delegátov boli zvolení Mgr. Ondrej Karnas a Tomáš Maslen,
  • za náhradníka bol zvolený Jozef Petrášek.

 

K bodu 8.

               Ing. Vladimír Danko ako predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia a požiadal MČS o jeho schválenie

 

Hlasovanie :

                   Za : 35                                    Proti : 0                                     Zdržal sa : 0

 

Uznesenie z MČS bolo schválené.

 

K bodu 9.

               Mgr. Ondrej Karnas poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil.

 

 

 

 

Zapísal tajomník MO SRZ  Jozef  Petrášek

 

 

V Žarnovica 27.10.2019                                                  

 

 

 

                                                                                              Mgr. Ondrej Karnas

                                                                                       Predseda MO SRZ Žarnovica