Zápisnica zo zasadania výboru 3.7.2020

 

                    Zápisnica zo zasadania výboru

 

Konaného dňa : 3.7.2020

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

 

Program :

                  1, Zahájenie

                  2, Zarybnenie

                  3, Správa rybárskej stráže

                  4, Správa o predaji povolení

                  5, Zasadanie disciplinárnej komisie

                  6, Finančné hospodárenie

                  7, Odlov sumca

                  8, Údržba na VN Voznica

                  9, Konanie  členskej schôdze

                10, Program členskej schôdze

                11, Akcia pečenie pstruha

                12, Úhyn karasa na VN Revištské Podhradie

                13,Žiadosť o zmenu názvu

                14, Záver

 

 

K bodu 1

                Predseda privítal prítomných a otvoril schôdzu

 

K bodu 2

                Hospodár informoval výbor o stave zarybnenia na jednotlivých revíroch o množstve a druhu rýb, ktorými boli jednotlivé revíry zarybnené. Konštatoval, že zarybnenie prebehlo podľa plánu. Tiež informoval výbor o tom, že v sádke rybárskeho domu odchovávame pstruha dúhového v množstve 1500 kusov a požiadal o dodatočné schválenie investície v cene 399,18 eura. Ryby budú použité na akciu pečenie pstruha alebo na zarybnenie.

Hlasovanie :

                     Za : 9                              proti : 0                             zdržal sa : 0

Výbor schválil investíciu.

 

 

K bodu 3

                Vedúci rybárskej stráže p. Kunčík informoval  o školení rybárskej stráže, ktorú vykonal prostredníctvom internetu z dôvodu pretrvávajúcej pandémie. Tiež informoval výbor o kontrolách, ktoré členovia stráže vykonávali pri nerese podustiev, začiatku pstruhovej sezóny, začiatku kaprovej sezóny a o iných kontrolách. Konštatoval drobné priestupky, ktoré rybárska stráž riešila pohovorom.

 

K bodu 4

                Tajomník, ktorý pre pandémiu dočasne prebral individuálny predaj povolení na rybolov informoval výbor o počte predaných povolení pre dospelých aj detí. Tiež informoval o vydávaní

 

 

povolení na rybolov VN Revištské Podhradie. Skonštatoval, že aj napriek epidemiologickej situácii sa nám podarilo naplniť stavy členskej základne či dospelých ako aj detí.

 

K bodu 5

                Prizvaný predseda disciplinárnej komisie Mgr. Milan Košút  oboznámil  výbor s činnosťou disciplinárnej komisie. Konštatoval, že disciplinárna komisia od začiatku roka riešila dve disciplinárne previnenia našich členov , ktorých sa dopustili na revíroch mimo našej organizácie.

 

K bodu 6

                Pokladník MO SRZ Ing. Foltán informoval výbor o výdavkoch  spojených s chodom organizácie a tiež o stave financií organizácie.

 

K bodu 7

               Ichtyológ pre stredoslovenskú oblasť p. Richard Štencl na návrh a za podpory MO SRZ Žarnovica vykonal odlov premnoženého sumca na VN Voznica dňa 22.5.2020. Vylovilo sa osem  kusov sumca ktoré boli vysadené do rieky Hron.

 

K bodu 8

               Predseda Mgr. Karnas prezentoval výboru telefonickú požiadavku p. Pukana, ktorý žiada výbor o schválenie financií na opravu a údržbu odtokového kanálu na VN Voznica vo výške cca 120 €. Jedná sa o zaplatenie strojovej techniky.

Hlasovanie :

                      Za : 9                                     proti : 0                                   zdržal sa : 0

Výbor schválil finančnú čiastku.

 

K bodu 9

                Predseda navrhol a výbor po diskusii schválil termín konania odloženej členskej schôdze na 13.9.2020.

Hlasovanie :

                     Za : 9                                   proti :  0                                    zdržal sa : 0

Výbor schválil konanie členskej schôdze na 13.9.2020

 

K bodu 10

                  Predseda MO SRZ Mgr. Karnas navrhol výboru program členskej schôdze a požiadal o schválenie.

Hlasovanie :

                    Za : 9                                     proti : 0                                     zdržal sa : 0

Program členskej schôdze výbor schválil.

 

K bodu 11

                  Výbor rozhodol , že pokiaľ to bude z epidemiologického hľadiska možné zorganizuje sa akcia ,,pečenie pstruha dúhového“ a to 30.8.2020.

 

K bodu 12

                  Hospodár p. Maslen informoval, že v priebehu mesiaca jún dochádzalo k úhynu karasa na VN Revištské Podhradie ktoré postupne pretrvávalo asi tri týždne. Pre upresnenie tohto javu bol pozvaný na revír aj ichtyológ p. Štencl, ktorý skonštatoval, že kvalita vody je v poriadku uhynuté ryby obhliadol a zobral vzorky na ďalšiu analýzu. Tento jav sa opakuje pravidelne každý rok a pravdepodobne súvisí s neresením. Pri sanácii uhynutých rýb sa organizovali brigády, pri ktorých sa prejavila neochota členov odpracovať si brigády, preto ak sa bude situácia opakovať navrhnem výboru zvýšiť poplatok za neodpracované brigády konštatoval tajomník MO SRZ Petrášek .

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 13

                  Tajomník oboznámil výbor, že dňa 14.4.2020 požiadal Radu SRZ o zmenu názvu revírov Hodrušské jazero a Kopanický rybník. Zmena názvu súvisí so zaradením daných revírov do kategórie vodných nádrží.

 

K bodu 14

                  Predseda poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil.

 

 

Zapísal   Jozef Petrášek, tajomník MO SRZ.

Schválil výbor MO SRZ Žarnovica

                                                                                          Mgr. Ondrej Karnas

                                                                                           Predseda MO SRZ Žarnovica