Oznámenie o konaní členskej schôdze MO SRZ Žarovica 13.9.2020

MO SRZ Žarnovica , Partizánska 59, 966 81 Žarnovica  zvoláva riadnu členskú schôdzu .

Dátum konania dňa : 13.09.2020 o 8 00 hodine

Miesto konania : Kultúrny dom ulica Dolná 261/25, Žarnovica

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba pracovného predsedníctva
 3. Voľba mandátovej komisie
 4. Voľba návrhovej komisie
 5.  Správa o činnosti výboru MO SRZ Žarnovica za rok 2019
 6. Správa o hospodárení za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020
 7. Správa kontrolno - revíznej komisie
 8. Plán hlavných úloh na rok 2020
 9. Diskusia 
 10. Návrh uznesenia
 11. Záver

 

         v Žarnovici   8.8.2020                         Výbor MO SRZ  Žarnovica