Zápisnica zo zasadania výboru 4.9.2020

               Zápisnica z riadneho zasadania výboru

 

Konaného dňa: 4.9.2020

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny

 

Program :

                 1) Zahájenie

                 2) Priebeh rybárskej sezóny

                 3) Jesenné zarybnenie

                 4) Vyhodnotenie akcie ,,pečenie pstruha“

                 5) Príprava členskej schôdze

                 6) Rôzne

                 7) Záver

 

K bodu 1.

                Predseda privítal prítomných a otvoril schôdzu.

 

K bodu2.

               Hospodár pán Maslen informoval o priebehu sezóny. Konštatoval, že sezóna prebieha    bez problémov, úhyny rýb sú v medziach, zvýšený bol iba na VN Revište úhyn karsa. Choroby rýb sa neprejavili, návštevnosť na revíroch je primeraná počtu členov.

 

K bodu 3.

               Plán zarybnenia na rok 2020 je splnený. V jeseni ešte bude z plánovaného zarybnenia vysadená šťuka severná a hlavátka podunajské informoval hospodár. Podľa  možností po správe o finančnej situácii po treťom štvrťroku výbor na zasadaní 2.10.2020 rozhodne o možnosti ďalšieho zarybnenia v jeseni 2020.

 

K bodu 4.

                Pokladník Ing. Foltán informoval výbor o výsledku akcie ,,Pečenie pstruha“.

 

K bodu 5.

                Predseda MO SRZ Mgr. Karnas navrhol kandidátov do komisií na členskú schôdzu a to pracovného predsedníctva(Karnas, Švihla, Petrášek, Maslen, Foltán a člen rady), mandátovej (Fabrika, Muha, Kúšik)a návrhovej komisie(Košút, Danko, Magula).

 

Hlasovanie:       Za:  9                                proti: 0               zdržal sa: 0

 

Kandidáti boli schválení a predložení na schválenie členskej schôdzi.

Správu o činnosti výboru prednesie tajomník, bola výboru prednesená 6 3.2020.

Správu o finančnom hospodárení prednesie Ing. Foltán výbor bol s jej obsahom oboznámený 6.3.2020. Správu kontrolno – revíznej komisie prednesie p. Garaj. Správu o činnosti rybárskej stráže bude prednesená pánom Kunčíkom výboru bola tiež prednesená 6.3.2020. Plán hlavných úloh predstavil výboru predseda MO SRZ a po doplnení výborom požiadal o schválenie

 

Hlasovanie:     za:     9                        proti: 0                         zdržal sa: 0

 

 

 

 

Návrh plánu hlavných úloh bol schválený a bude navrhnutý na schválenie členskej schôdzi.

Návrhy uznesenia zo strany výboru boli:

  • Dokončenie opravy fasády hospodárskej budovy pri rybárskom dome.
  • Oprava ovzdušnenia na VN Revištské Podhradie.
  • Generálna oprava kompresora.
  • V prípade mimoriadnych situácií počas hospodárenia s rybami a pri neochote členov podieľať sa na odstraňovaní následkov použiť externú spoločnosť.

Tajomník informoval výbor, že oznam o konaní členskej schôdze bol zverejnený na webe a tiež bola schôdza ohlásená na RADU SRZ. Oznámil výboru, že sála v kultúrnom dome je objednaná. Tiež v spojitosti s konaním členskej schôdze požiadal pána Muhu a Magulu aby dali tento oznam vyhlásiť do mestkých rozhlasov.

 

K bodu 6.

                Predseda informoval výbor o stretnutí našej organizácie v zastúpení Karnas, Švihla, Petrášek, Maslen a Pukan so zástupcom Lesov SR. v zastúpení riaditeľom Ing. Kickom ohľadom ďalšieho spôsobu obhospodárovania Voznického rybníka. Stretnutie sa konalo 27.8.2020.

 

K bodu 7.

                Predseda  Mgr. Karnas poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil.

 

 

Zapísal Jozef Petrášek, tajomník MO SRZ

 

Schválil výbor MO SRZ

         

                                                                                              Mgr. Ondrej Karnas

                                  

                                                                                       predseda MO SRZ Žarnovica