Vytlačiť

Zápisnica z členskej schôdze MO SRZ Žarovica 13.9.2020

                                         Zápisnica

               z riadnej členskej schôdze MO SRZ Žarnovica

 

Konanej dňa : 13.9.2020

 

Prítomných : 31 členov (priložená prezenčná listina)

 

Počet hostí : 1 ( Ing. Ján Kohút, tajomník RADY SRZ)

 

 

Program :

                 1)  Otvorenie

                 2)  Voľba pracovného predsedníctva

                 3)  Voľba mandátovej komisie

                 4)  Voľba návrhovej komisie

                 5)  Správa o činnosti výboru MO SRZ Žarnovica za rok 2019

                 6)  Správa o hospodárení za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020

                 7)  Správa kontrolno – revíznej komisie

                 8)  Plán hlavných úloh na rok 2020

                 9)  Diskusia

               10)  Návrh uznesenia

               11)  Záver

 

Hlasovanie:       za: 31         proti: 0            zdržal sa: 0 

 

Priebeh členskej schôdze :

 

K bodu 1.

                Predsedajúci Mgr. Karnas privítal prítomných krátkym príhovorom a otvoril schôdzu.

 

K bodu 2.

                Po návrhu prečítanom tajomníkom MO prebehlo hlasovanie o voľbe pracovného predsedníctva v zložení : Ing. Ján Kohút, Mgr. Ondrej Karnas, Ing. Štefan Švihla, Jozef Petrášek,

Ing. Štefan Foltán, Tomáš Maslen.

 

Hlasovanie:       za: 31            proti: 0          zdržal sa: 0

 

K bodu 3.

                Tajomník p. Petrášek predniesol návrh na členov mandátovej komisie v zložení

Dušan Fabrika, Miloš Muha a Miroslav Kúšik. Požiadal o hlasovanie.

 

Hlasovanie:        za: 31           proti: 0          zdržal sa: 0

 

 

 

 

 

 

K bodu 4.

                 Pracovné predsedníctvo navrhlo prostredníctvom tajomníka za členov návrhovej komisie Mgr. Milana Košúta, Ing. Vladimíra Danka a Jána Magulu. Požiadal o hlasovanie

za predložený návrh.

 

Hlasovanie:          za: 31          proti: 0          Zdržal sa: 0

 

K bodu 5.

                Tajomník MO SRZ  predniesol správu o činnosti výboru za rok 2019. Tá pojednávala o úlohách  výboru v roku 2019 miestnej organizácie navonok, voči Rade SRZ , Pohronskej únii

ako aj o pôsobení a spolupráci s organizáciami mimo SRZ. Informovala tiež o vnútornej činnosti MO , zasadaniach výboru, predsedníctva, mimoriadnej členskej schôdzi, plnení uznesení z minuloročnej čs, hospodárskej a organizačnej činnosti v oblasti rybolovu. Zaoberala sa členskou

základňou, brigádnickou činnosťou, organizovaním rybárskych pretekov, zveľaďovaním hnuteľného aj nehnuteľného majetku a  činnosťou disciplinárnej komisie.

 

K bodu 6.

                Pokladník MO SRZ Ing. Štefan Foltán predniesol členskej schôdzi správu o hospodárení za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020.

 

 K bodu 7.

                Predseda kontrolno – revíznej komisie pán Stanislav Garaj prečítal správu uvedenej komisie.

 

K bodu 8.

                Predseda MO SRZ Mgr. Ondrej Karnas  predniesol plán hlavných úloh. Ten pojednával v štyroch okruhoch o plánovanej činnosti našej organizácie a to  na úseku starostlivosti o členskú základňu, úseku rybárstva a životného prostredia, úseku ekonomiky a kontroly a na úseku rybárskej osvety.

 

K bodu 9.  

                Tajomník Rady SRZ  Ing. Ján Kohút

                  -    sa predstavil prítomným ,uviedol svoj stručný životopis 

                  -    oboznámil schôdzu o dôvodoch odvolania jeho predchodcu a pozastavení činnosti                                     

                        prezidenta, o stave v akom sa Slovenský rybársky zväz nachádzal.

 

                 Pán Július Pukan

 

                 Pán Anton Kunčík

 

 

 

 

 

      

                 Predseda MO SRZ Mgr. Ondrej Karnas

a Lesov SR, ktorého úlohou bolo problematické zaradenie Voznického rybníka do kategórie bočná vodná nádrž teda ostatná vodná plocha. Vzhľadom k neprístupnosti žiadnych argumentov zo strany MŽP stretnutie nesplnilo svoj účel a viedlo sa v rovine monológu.

 

                 Martin Brodziansky

                Jozef Kvasnička

                Hospodár Tomáš Maslen

 

Hlasovanie :  za: 31         proti: 0       zdržal sa: 0

Návrh bol schválený a bude zapracovaný do uznesenia.

 

                Tajomník Jozef Petrášek

               

                        Hlasovanie:  za: 31        proti: 0    zdržal sa: 0

                        Návrh bol schválený a bude zapracovaný do uznesenia.

 

               Jozef Štefanka

              Mojmír Tomčány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Mgr. Ondrej Karnas

                 

                        Hlasovanie:   za :31          proti: 0          zdržal sa: 0

 

                       Členská schôdza schválila zvýšenie poplatkov za neodpracované brigády na 50 euro.

 

K bodu10.

                 Pán Mgr. Milan Košút prečítal návrh uznesenia z členskej schôdze a tajomník dal             

                 o návrhu hlasovať.

               

                 Hlasovanie:   za: 31              proti:0               zdržal sa: 0

   

                 Uznesenie bolo členskou schôdzou schválené.

 

K bodu 11.

                  Predseda MO SRZ Žarnovica Mgr. Ondrej Karnas poďakoval prítomným za účasť                    

                   a schôdzu ukončil.

 

V Žarnovici 13.9.2020, zapísal Jozef Petrášek, tajomník MO SRZ

 

 

 

 

                                                                                             Mgr. Ondrej Karnas

                                                                                    Predseda MO SRZ Žarnovica