Vytlačiť

Zápisnica zo zasadania výboru 11.12.2020

 

          Zápisnica z riadneho zasadania výboru

 

Konaného: 11.12.2020

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

                1, zahájenie

  1. Zhodnotenie činnosti výboru  za rok 2020
  2. Zhodnotenie činnosti členov výboru za rok 2020
  3. Zhodnotenie čerpania finančných prostriedkov za rok 2020
  4. Záver

 

K bodu 1.

               Predseda privítal prítomných a otvoril zasadanie výboru

 

K bodu2.

              Predseda konštatoval, že výbor aj napriek zložitej situácii súvisiacej s pandemickou situáciou svoju činnosť vykonával dobre v súlade so záujmami MO SRZ. Zasadania sa uskutočňovali podľa plánu zasadaní ale aj mimoriadne podľa možností súvisiacich s hore uvedenými obmedzeniami.

 

K bodu 3.

               V tomto bode predseda Mgr. Karnas  zhodnotil činnosť jednotlivých členov výboru, poďakoval členom za aktívny prístup k úlohám, ktoré im boli zverené. Tiež sa vyjadril aj predseda revíznej komisie p. Garaj. Konštatoval, že z pohľadu revíznej komisie si výbor svoje zverené úlohy plní správne.

 

K bodu 4.

               Pokladník Ing. Foltán oboznámil výbor o priebežnom stave čerpania finančných prostriedkov za rok  2020.

 

K bodu 5.

               Predseda všetkým poďakoval za celoročnú aktivitu a ukončil zasadanie výboru.

 

 

Zapísal : Jozef Petrášek, tajomník

 

Schválil výbor MO SRZ Žarnovica                                             Mgr. Ondrej Karnas

                                                                                               Predseda MO SRZ Žarnovica