Zápisnica zo zasadania výboru konaného 22.1.2021

               Zápisnica zo zasadania výboru

 

Konaného dňa : 22.1.2021

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

 

Program :

  1. otvorenie
  2. kontrola vydávania povolení
  3. doplnenie rybárskeho poriadku
  4. stav vyhodnotenia úlovkov
  5. záver

 

 

K bodu 1.

                 Predseda Mgr. Karnas privítal prítomných na zasadaní výboru a otvoril schôdzu.

 

K bodu 2.

                Pokladník  Ing. Foltán informoval výbor o priebežnom stave predaja povolení na rok

  1. Predaje sa aj napriek pandemickej situácii darí realizovať cez výdajné okienko konštatoval tajomník p. Petrášek.

 

K bodu 3.

                Výbor na návrh predsedu Mgr. Karnasa schválil zmeny v rybárskom poriadku a to zosúladenie názvov revírov so schválenými názvami v revírnych listoch. Jednalo sa o názov

Hodrušské jazero na VN Hodruša a Kopanický rybník na VN Kopanice.

 

Hlasovanie

 

                 Za: 6                                       Proti: 0                                    Zdržal sa : 0

 

Výbor schválil zmenu.

 

K bodu 4.

                Člen výboru pán Fabrika oboznámil výbor zo spracovávaním prehľadov o úlovkoch a dochádzke ku vode. Štatistiky sa spracovávajú priebežne ich ukončenie bude v termíne do 31.1.2021.

 

K bodu 5.  

                Predseda poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil.

 

Zapísal : Jozef Petrášek, tajomník MO SRZ

Schválil: výbor MO SRZ                                                  

                                                                                                   Mgr. Ondrej Karnas

                                                                                            Predseda MO SRZ Žarnovica