Zápisnica zo zasadania výboru konaného 19.2.2021

                Zápisnica zo zasadania výboru

 

Konaného dňa:  19.2.2021

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

 

Program :

 

  1. otvorenie
  2. spôsob zasadania počas pandémie
  3. plán zasadaní výboru na rok 2021
  4. príprava členskej schôdze
  5. schválenie ocenení
  6. plán zarybnenia
  7. schválenie zarybnenia úhorom
  8. informácia o možnosti lovu na VN Hodruša
  9. rôzne
  10. záver

 

 

K bodu 1.

                Predseda Mgr. Ondrej Karnas privítal prítomných a otvoril zasadanie výboru.

 

K bodu2.

                Na základe pandemickej situácie a nariadení hlavného hygienika prezentoval predseda  možné spôsoby zasadanie výboru prípadne predsedníctva MO SRZ. Tiež na základe prognóz vývoja situácie Rada SRZ uznesením číslo 6/2021 predĺžila termíny konania členských schôdzí

do 30.9.2021 , konštatoval predseda.

 

K bodu 3.

               Výbor prerokoval návrhy termínov zasadaní a ich program na rok 2021.

 

K bodu 4.

               Predseda poveril jednotlivé osoby prípravou členskej schôdze, ktorá je naplánovaná

na 28.3.2021.

 

K bodu 5.

                Na návrh predsedníctva konaného 3.2.2021 a po diskusii a doplnení výbor schválil ocenenia, ktoré sa budú udeľovať najlepšie pracujúcim členom MO SRZ  k stému výročiu

vzniku organizácie. Výbor tiež schválil návrhy pre ocenenia Radou  SRZ.

 

Hlasovanie :

                    Za : 6                                  Proti : 0                               Zdržal sa : 0

 

Výbor schválil ocenenia udelené MO SRZ a návrhy predostreté Rade SRZ.

 

 

 

 

 

K bodu 6.

                Hospodár pán Tomáš Maslen predložil výboru návrh plánu zarybnenie na rok 2021.

Výbor po diskusii a doplnení s plánom súhlasil.

 

Hlasovanie :

                    Za :  6                            Proti : 0                                  Zdržal sa : 0

 

K bodu 7.

                 Predseda informoval výbor o ponuke ktorú MO SRZ dostala od firmy, zaoberajúcou sa

dodávaním úhorieho monté   a aj jeho následným odchovom na veľkosť cca 15 cm. Požiadal členov výboru aby sa vyjadrili k možnosti kúpa uvedeného produktu nakoľko naše revíry boli zarybnené úhorom naposledy pred tromi rokmi. Výbor po diskusii súhlasil s nákupom štyroch

kilogramov odchovaného úhora, v hodnote 600 €, ktorý bude vysadený do VN Hodruša, Kopanice a Pustý Hrad.

 

Hlasovanie :

                    Za : 6                               Proti : 0                              Zdržal sa : 0

 

K bodu 8.

                Predseda informoval o liste v súvislosťou  možného lovu na VN Hodruša. Na základe podnetu z MO SRZ požiadala Rada SRZ  Vodohospodársky podnik š.p. k vyjadreniu o možnosti lovu na VN Hodruša. Vodohospodársky podnik konštatuje, že na vodnom diele prebiehajú záverečné rekonštrukčné práce, ktoré by sa mali dokončiť v jarných mesiacoch roku 2021.

 

K bodu 9.

                Výbor poveril podpredsedu MO SRZ  Ing .Štefana Švihlu  vyjednať stretnutie so zástupcami Lesov S.R. š.p. ohľadom zmluvy o spoločnom obhospodárovaní na VN Revištské Podhradie.

 

K bodu 10.

                  Predseda poďakoval prítomným za účasť a ukončil schôdzu.

 

Zapísal : Jozef Petrášek

 

Schválil : výbor MO SRZ

 

                                                                                     Mgr. Ondrej Karnas

                                                                              Predseda MO SRZ Žarnovica