zápisnica zo zasadania výboru 4.3.2022

 

                     Zápisnica z riadneho zasadania výboru

 

Konaného dňa: 4.3.2022

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

 

Program :

 1. otvorenie
 2. príprava členskej schôdze
 3. oboznámenie s kandidátmi do výboru
 4. školenie rybárskej stráže
 5. školenie nových členov
 6. rozpočet na rok 2022
 7. rôzne
 8. záver

 

K bodu 1.

                Predseda Mgr. Karnas privítal prítomných a schôdzu otvoril.

 

K bodu 2.

                Výbor sa na svojom zasadaní zaoberal organizáciou výročnej členskej schôdze, zabezpečením miestnosti, oznámeniami o konaní zverejnenom na internete, v mestkých rozhlasoch, oznámením o konaní na Radu SRZ. Pokračoval návrhom a schvaľovaním členov jednotlivých komisií. Výbor pod vedením predsedu prebral kompletnú potrebnú dokumentáciu a zosúladil ju s platným volebným poriadkom a stanovami SRZ. Predseda navrhol rozšírenie výboru na ďalšie funkčné obdobie na trinásť členov. Dôvodom je postupné omladenie výboru a príprava nových kandidátov do výboru na postupné prebratie riadiacich funkcií. Výbor po diskusii pristúpil na hlasovavnie o tomto bode.

 

Hlasovanie :

 

                    Za:                                           Proti: 0                                    Zdržal sa: 0

 

Výbor schválil rozšírenie výboru na trinásť členov.

 

 

K bodu 3.

                Predseda  Mgr. Karnas oboznámil výbor o prijatých návrhoch na členov výboru a postupne ich jednotlivo predstavil.

 

K bodu 4.

                Vedúci rybárskej stráže p. Kunčík informoval výbor, že konanie rybárskej stráže sa uskutoční dňa 10.4.2022.

 

K bodu 5.

                Výbor rozhodol o zmene termínu školenia nových členov na 17.4.2022.

 

 

 

K bodu 6.

                Pokladník Ing. Foltán predstavil návrh rozpočtu na rok 2022. Výbor posúdil navrhol drobné zmeny a posunul na hlasovanie.

 

Hlasovanie:

 

                  Za:                                        Proti: 0                                             Zdržal sa: 0

 

Výbor schválil návrh rozpočtu na rok 2022.

 

K bodu 7.

 • Tajomník informoval o dokumente súdneho znalca, ktorý vyčíslil výšku škody spôsobenej otravou rieky Hron z júla 2022 .
 • Veterinárna správa oznámila MO SRZ , že prijala potrbnú dokumentáciu na registráciu revirov MO SRZ.
 • Benčať informoval o priebehu jednaní s lesmi SRZ o predĺžení zmluvy ohľadom Revištského Podhradia.

 

K bodu 8.

                Predseda poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil.

 

Zapísal : Jozef Petrášek, tajomník MO SRZ

 

Schválil : výbor MO SRZ Žarnovica

 

 

 

 

                                                                                                       Mgr. Ondrej Karnas

 

                                                                                                Predseda MO SRZ Žarnovica