Rybársky poriadok na VN Revištské podhradie platný na rok 2022

              

               Rybársky poriadok

 

Platný pre vodnú nádrž REVIŠTSKÉ PODHRADIE

Číslo revíru: 3-5660-1-1

 

 

Vodná plocha nádrže pod zrúcaninou Revištského hradu

Plocha nádrže: 244 085 m2

Účel: lovný                                       Charakter: kaprový

 

     Lesy Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica, Odštepný závod Tribeč na zabezpečenie riadneho výkonu rybárskeho práva v rybárskom revíri na základe Zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a Vykonávacej vyhlášky č. 381/2018 Z.z. zo dňa 29.11. 2018 vydávajú tento Rybársky poriadok.

 

 1. VŠEOBECNÉ ZÁSADY

 

 1. Lov rýb, pre riadnych členov MO SRZ Žarnovica povolený za podmienok vlastnenia povolenia na rybolov, ktoré vydali Lesy SR, š.p. Banská Bystrica. Úlovky budú zapísané v tomto povolení.
 2. Nečlenovia MO SRZ Žarnovica môžu vykonávať lov rýb len po zakúpení povolenia na rybolov vydaného na OZ Tribeč a to na celom rybníku okrem zakázanej časti revíra.
 3. Lov rýb sa môže vykonávať len spôsobom podľa zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a Vykonávacej vyhlášky č. 381/2018 Z.z. a ustanovení uvedených v tomto rybárskom poriadku pre vodnú nádrž Revištské Podhradie.
 4. Okrem zakázaných spôsobov lovu rýb (§ 15 , § 18 zákona č. 216/2018 Z.z.) je v chránenom areáli zákaz rušiť chránené živočíchy, ničiť a poškodzovať ich biotopy, chovať a rozširovať nepôvodné druhy živočíchov, vykonávať táborenie, stanovanie a kladenie ohňa.
 5. Lov rýb je možné vykonávať len na vyhradenej vodnej ploche. Hranice sú vyznačené tabuľami na viditeľných miestach.
 6. Lov rýb vo vyznačenom úseku, určenom na režijné účely OZ Tribeč je možný len po zakúpení režijného povolenia na rybolov na OZ Tribeč (Toto ustanovenie platí pre všetkých loviacich, pre členov aj pre nečlenov MO SRZ Žarnovica).
 7. Členovia MO SRZ môžu vykonávať rybolov vo vyznačenom úseku pre režijné účely OZ len po zakúpení povolenia na rybolov na OZ Tribeč

podľa platného cenníka na daný  rok, resp. reprezentačnej povolenky na rybolov.

 1. Držiteľ povolenia (člen MO SRZ) odovzdá povolenie na rybolov vydaný OZ Tribeč do 15. januára nasledujúceho roka na  MO SRZ spolu so sumárom úlovkov. Predseda MO SRZ povolenky vydané LSR, , doručí na OZ Tribeč do 31.1.2022
 2. Ak kontrolné orgány vykonávajú kontrolu rybárskeho práva, loviaci je povinný sa podrobiť kontrole dokladov (rybárskeho lístka, povolenia z LSR ) a úlovkov.

 

 1. PODMIENKY LOVU RÝB

 

OCHRANA RÝB

 

 1. Pri zarybňovaní násadou väčšou ako je najmenšia lovná miera rýb , nemožno loviť vysadzovaný druh rýb v rozpätí od 14 do 30 dní . Čas v ktorom nebude možné loviť ryby, bude uvedený na dodatkovej tabuli.

 

Jeden deň v týždni (streda) sa stanovuje ako deň určený na zabezpečenie reprezentačných potrieb OZ Tribeč. V tento deň je zakázané vykonávať športový rybolov rybárom nevlastniacim reprezentačnú  povolenku  resp. povolenku zakúpenú na OZ Tribeč.

 

LOVNÁ MIERA RÝB

 

         Kapor rybničný                                40 cm

         Štuka severná                                   60 cm

         Lieň sliznatý                                     30 cm

         Pleskáč vysoký                                 30 cm

         Úhor európsky                                 50 cm

          Tolstolobik pestrý                                45 cm

         Amur biely                                         60 cm

         Karas striebristý                                -

 

DENNÉ DOBY LOVU

        

         Jún až október                                  00,00 – 24,00 hod.      

         November až December                    06,00 – 21,00 hod.

 

 

MNOŽSTVO ÚLOVKOV A ICH EVIDENCIA

 

 1. Loviaci je povinný do povolenia na rybolov pre rybársky revír Revištské Podhradie vydaného OZ Tribeč zapísať čitateľne bez možnosti vymazania vždy pred začatím lovu dátum.
 2. Ulovené a privlastnené ryby (kapor, šťuka, lieň) zapisuje loviaci do povolenia na rybolov pre rybársky revír Revištské Podhradie vydaného OZ Tribeč okamžite po ich ulovení ešte pred znovu nahodením. Ostatné druhy rýb zapisuje po ukončení lovu.
 3. V prípade, že loviaci nemal žiadny úlovok, zaznačí túto skutočnosť v zázname o úlovkoch vyškrtaním.
 4. Loviaci si môže za jednu sezónu privlastniť spolu maximálne 20 kusov kapra a šťuky severnej.

 

SPRÁVANIE SA PRI LOVE

 

 1. Pri love musia loviaci medzi sebou udržiavať vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti.
 2. Pri love prívlačou treba dodržiavať medzi loviacimi vzdialenosť 20 metrov.
 3. Loviaci rybár je zodpovedný za udržiavanie poriadku a čistoty vo svojom okolí už počas výkonu rybárskeho práva a rovnako i po jeho ukončení.

 

 1. ZÁKAZY

 

 1. Loviť na viac ako dve udice.
 2. Loviť na viac ako dva háčiky na jednej udici pri love na plávanú a  pri love na položenú.
 3. Loviť na umelé nástrahy s väčším počtom háčikov ako tri pri love na prívlač.
 4. Loviť na invázne nepôvodne druhy rýb alebo ich častí.
 5. Odporúčajúci charakter - neprivlastnenia kapra nad 70 cm. Dôvod hospodársky úžitok takýchto kaprov a zároveň aj vytvorenie atraktívneho revíru pre rybárov.
 6. Odporúčajúci charakter – neprivlastnenia šťuky do 70 cm.
 7. Loviť na háčiky s väčším počtom hrotov ako tri.
 8. Loviť na živú rybku ,mŕtvu rybku alebo jej časti s celkovou dĺžkou menšou ako 10 cm,
 9. i) Pri love na prívlač loviť na viac ako jednu udicu s viac ako jednou nástrahou.
 10. Z dôvodu ochrany vtáctva (celý rybník je vo 4. stupni ochrany) je zakázaný lov rýb z lodiek ako aj zavážanie a vynášanie nástrah a návnad.
 11. Loviť bez osvetlenia miesta lovu po uplynutí jednej hodiny od západu slnka do času osvetlenia miesta lovu slnečným svetlom,
 12. Zákaz kúpania

 

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

 

 1. Ak nie je v tomto poriadku inak uvedené, platí Zákon o rybárstve č. 216/2018 Z.z. a Vykonávacia vyhláška v plnom rozsahu č. 381/2018 Z.z.
 2. Prílohu k Rybolovnému poriadku tvorí:
 • Zákon o rybárstve č. 216/2018 Z.z.
 • Vykonávacia vyhláška č. 381/2018 Z.z.
 • Rybárska stráž LSR a MO SRZ
 1. Rybárskym hospodárom pre vodnú nádrž Revištské Podhradie je ustanovený Ing. Jozef Maráček., pomocný hospodár p. Tomáš Maslen.
 2. Kontrolu a ochranu výkonu rybárskeho práva na VN Revistské Podhradie bude vykonávať rybárska stráž LSR na celej VN Revistské Podhradie a rybárska stráž MO SRZ Žarnovica  na VN Revišťské Podhradie mimo vyhradeného úseku OZ.
 3. Kontaktnou osobou pre výkon rybárskeho práva za OZ Tribeč je Jozef Maráček a kontaktnou osobou za MO SRZ je Mgr. Ondrej Karnas a Jozef Petrášek
 4. f) Tento Rybársky poriadok platí od 1. mája 2022.