zápisnica zo zasadania výboru 5.5.2022

                 Zápisnica z mimoriadneho zasadania výboru

 

Konaného dňa: 5.5.2022

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

 

Program :

  1. Otvorenie
  2. Zhodnotenie pripravenosti rybárskych pretekov
  3. Zosumarizovanie sponzorov rybárskych pretekov
  4. Pracovné strtnutie s mestom o VN Muchov Vŕšok
  5. Žiadosť o prerušenie členstva
  6. Informácia o možnosti využívania Rychňavského potoka
  7. Jednanie s Lesmi S.R.
  8. Záver

 

K bodu 1.  

                Mgr. Ondrej Karnas privítal prítomných a otvoril zasadanie.

 

K bodu 2.

                Predseda oslovil jednotlivých členov výboru poverených čiastkovými úlohami spojenými s prípravou pretekov, aby informovali o ich plnení. Po diskusii konštatoval, že preteky sú z organizačného hľadiska pripravené.

 

K bodu 3.                                                                                                              

                Predseda zosumarizoval sponzorov a navrhol zakúpenie cien do pretekov a tomboly.

 

 K bodu 4.

                 Podpredseda, tajomník a hospodár, ktorí sa jednania s mestom a Okresným úradom odborom Ž.P.  25.4.2022 informovali o problémoch s údržbou a preváckovaním VN Muchov Vŕšok a požiadavkách OUŽP na riadnom prevádzkovaní. Naší zástupcovia informovali prítomných, že nie sme vlastníkmi daného objektu a z toho dôvodu nám neprislúcha tam investovať. Aj napriek tomu tam robíme bežnú údržbu, čistenie prítokov, kosenie. Požiadali prítomných aby nám poskytli požiadavky OUŽP, ktoré na jednaní neboli predložené a mohli sme zvážiť ďalšiu spoluprácu.

 

K bodu 5.  

                Tajomník informoval o žiadosti pána R.Š. o prerušenie členstva a požiadal o schválenie.

 

Hlasovanie :

                   Za: 9                                          proti: 0                                     zdržal sa: 0

 

Výbor schválil prerušenie členstva R.Š.

 

 

 

 

 

 

K bodu 6.

                Pán Pukan oboznámil výbor, že sa informoval na Lesoch S.R. o možnosti využívania Rychňavského potoka v úseku obce Voznica. Pán Pukan konštatoval, že Lesy S.R. by možno boli ochotné o tom jednať. Výbor po diskusii k tomu nezaujal jednotný názor.

 

K bodu 7.

                Dňa 28.4.2022 prebehlo stretnutie zo zástupcom Lesy SR OZ Trebič Ing. Švecom

a  našou organizáciou zastúpenou Petráškom a Ing. Benčaťom. Na jednaní sa dohodli všetky detaily zmluvy a s tým spojené organizačné náležitosti, informoval Ing. Benčať. Následne bola zmluva štatutármi organizácii schválená.

 

K bodu 8.

                Predseda Mgr. Ondrej Karnas poďakoval prítomným za účasť a zasadanie ukončil.

 

Zapísal : Jozef Petrášek, tajomník MO SRZ

 

Schválil : Výbor MO SRZ Žarnovica

 

                                                                                            Mgr. Ondrej Karnas

                                                                                     Predseda MO SRZ Žarnovica