Zápisnica z riadneho zasadania výboru 17.5.2022

                         Zápisnica z riadneho zasadania výboru

 

 

Konaného dňa: 17.5.2022

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

 

Program :

  1. Otvorenie
  2. Správa o rybárskych pretekoch
  3. Príprava pretekov pri príležitosti MDD
  4. Zarybňovanie
  5. Zdravotný stav rýb
  6. Rôzne
  7. Záver

 

K bodu 1.

                Mgr. Ondrej Karnas privítal prítomných a otvoril zasadanie.

 

K bodu 2.

                Mgr. Ondrej Karnas podal výboru správu o priebehu pretekov o výsledky dospelých

 a detí. Ing. Foltán oboznámil výbor o hospodárskom výsledku spojenom s rybárskymi pretekmi.

 

K bodu 3.

                Mgr. Karnas informoval výbor o príprave rybárskych pretekov detí na VN Voznica pri príležitosti MDD. Požiadal členov výboru aby sa podieľali pri ich organizovaní.

 

K bodu 4.

                Hospodár p. Maslen oboznámil výbor o poslednom zarybňovaní a to šťukou rýchlenou

a hlavátkou .

 

K bodu 5.

                Hospodár p. Maslen informoval o zdravotnom stave rýb, konštatoval dobrý zdravotný stav rýb na jednotlivých revíroch. Konštatoval aj minimálny úhyn prezimovaných rýb.

 

K bodu 6.

  • Tajomník požiadal vedúceho rybárskej stráže o zvýšenie kontroly zapisovania do oboch povolení na VN Revište čim reaguje na požiadavku Lesov S.R.
  • Výbor prerokoval termíny ďalšieho predaja povolení o čom budú členovia informovaní na webe.
  • Výbor prerokoval žiadosť Mgr. Košúta na kurz člena rybárskej stráže.

 

Hlasovanie:

                  Za: 8                          proti: 0                                       zdržal sa : 0

 

Výbor schválil kurz člena rybárskej stráže pre Mg. Milana Košúta 

 

 

 

 

 

K bodu 7.

                Predseda MO SRZ  Mgr. Ondrej Karnas poďakoval prítomným a zasadanie ukončil.

 

 

Zapísal : Jozef Petrášek, tajomník MO SRZ

 

Schválil : Výbor MO SRZ

 

 

 

                                                                               Mgr. Ondrej Karnas

                                                                        Predseda MO SRZ Žarnovica