Zápisnica z riadneho zasadania výboru 9.9.2022

                 Zápisnica z riadneho zasadania výboru

 

 

Konaného dňa :  9.9.2022

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

 

Program :

 1. otvorenie
 2. zhodnotenie akcie „ pečenie pstruha“
 3. schvaľovanie nákupu cenín
 4. návrhy hospodára k zarybňovaniu
 5. správa o objednaných násadách
 6. návrh zvýšenia minimálnej lovnej miery šťuky
 7. priebeh rybolovnej sezóny
 8. rôzne
 9. záver

 

  K bodu 1.

                 Predseda MO SRZ Mgr. Karnas privítal prítomných a otvoril zasadanie.

 

K bodu 2.

                 Predseda zhodnotil akciu pečenie pstruha ako úspešnú a poďakoval sa všetkým, ktorí sa na akcii aktívne podieľali. Pokladník Ing. Foltán informoval výbor o ekonomickej stránke uvedenej akcie a zhodnotil jej prínos.

 

K bodu 3.

                 Pokladník predniesol návrh nákupu cenín na rok 2023. Výbor po diskusii a doplnení schválil návrh.

 

Hlasovanie :

                    Za : 8                               Proti : 0                                 Zdržal sa : 0

 

Výbor schválil návrh nákupu cenín na rok 2023.

 

K bodu 4.

                Hospodár navrhol výboru aby sa zaoberal zvýšeným zarybňovaním v jesennom období  z dôvodu pretrvávajúceho nedostatku rýb v jarnom období.

 

K bodu 5.

                Hospodár navrhol dozarybniť v jeseni revíry Pustý Hrad(2q), Kopanice(7q), Hodrušu(7q)  a Voznicu(4q).Výbor vo všeobecnosti súhlasil. Tiež informoval výbor, že je objednaných 100 kg šťuky, kapor K2 800 kilogramov a 250 kg kapor K1 do VN Revište. Ďalej hospodár informoval, že je objednaných 3000 kusov zubáča(Kopanice, Hodruša) a 150 kg K1(Hron), Rada by mala dodať v rámci zarybňovania po otrave Hrona z vlaňajška mrenu .

 

 

 

 

 

 

K bodu 6.

                 Hospodár navrhol a dal na zváženie výboru zvýšenie dolnej lovnej miery šťuky severnej

na vodách kaprových našej organizácie od 70 centimetrov. Výbor po diskusii a argumentácii

súhlasil s daným návrhom.

 

Hlasovanie :

                    Za : 8                                Proti : 0                                    Zdržal sa : 0

 

Výbor schválil návrh na zvýšenie dolnej miery šťuky severnej na vodách kaprových MO SRZ Žarnovica od 70 centimetrov a poveril hospodára podaním žiadosti o jej zvýšenie.

 

K bodu 7.

                Jednotliví dôverníci informovali členov výboru o priebehu sezóny na nimy zverených revíroch.

 

K bodu 8.

 • Tajomník navrhol aby sa po zarybnení začalo intenzívnejšie prikrmovať pretože skúsenosti z predošlých rokov nám hovoria o jeho význame, ryby nie sú po prezimovaní choré sú v dobrej kondícii a na jar nebol zaznamenaný prakticky žiadny úhyn.
 • Tajomník informoval výbor, že do VN Voznica neznámy vandal vysypal veľké množstvo cudzopasnej rastliny nílsky šalát, ktorá dokáže zaplieniť celú vodnú plochu. Pán  Pukan musel na vodnej nádrži organizovať brigády a fyzicky likvidovať zberom danú rastlinu aby nedošlo k jej rozmnoženiu. Zároveň vyzval ak by niekto vedel kto tam rastlinu vysypal aby informoval tajomníka, ktorý by podal trestné oznámenie na uvedenú osobu.

 

K bodu 9.

                 Predseda poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil.

 

 

Zapísal : Jozef Petrášek, tajomník MO SRZ

 

Schválil : Vybor MO SRZ Žarnovica

 

 

 

                                                                                               Mgr. Ondrej Karnas

                                                                                      Predseda MO SRZ Žarnovica