Zápisnica z riadneho zasadania výboru 18.10.2022

Zápisnica z konania riadnej výborovej schôdze konanej  dňa 18.10.2022 18:00 hod

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny: 9

 

Ospravedlnil sa:  Petrášek J- pracovné dôvody, Ing. Foltan ,p. Magula .J

 

Program:

1.Zahájenie schôdze

2.Oboznamenie o brigádnickej činnosti za rok 2022

3.Oboznamenie s priebehom 14.snemu Žilina

4.Pošta

5.Diskusia –rôzne

6.Ukončenie schôdze

 

  1. Mgr.Karnas Ondrej –zahájil schôdzu výboru

2.Brigadnicka činnosť -Voznica pečenie a predaj pstruhov k výročiu Voznice ,ešte je nutné odpracovať  40 hod ,úprava a odstránenie porastu pri brehoch rybníka, Kopanice  - odvoz smeti  + mostíky oprava, Podzámčie - kosenie brehov ,úprava porastov  na ľavej strane rybníka, čistenie prítoku.

  1. 14.snem Rady Žilina: Zvolený : prezident- Orovčík Ivan, tajomník - Ing. Cintura  Bohuš.

Do rady za stredoslovenskú oblasť p. Vaculčiak,Pavel,  PhDr. Fraňa Igor, Ing. Viktorín Jaroslav, Kobela  Milan. Kontrolná  komisia –Šiška Jaroslav.Boli schválené nové stanovy , výbor bol so zmenami oboznámený.

  1. Pošta - list o oznámení vybavovania rybníkov vo Zveroparku Vikor.
  2. Diskusia - Dorybnenie R.Podzámčia - 800 kg K2, Štuka 100 kg.

Má byt dodané 1600 kg Rada  a 1000 kg S -ryba.

  1. Ukončenie schôdze - predseda Karnas. O. Mgr .

 

 

              

 

Zapísal: Dňa 18.10.22 V Žarnovici                                        Ing. Švihla Štefan

 

Schválil výbor MO SRZ.

 

 

 

                                                                                                      Mgr. Ondrej Karnas

                                                                                             Predseda MO SRZ Žarnovica