Zápisnica z riadneho zasadania výboru 9.12.2022

           Zápisnica z riadneho zasadania výboru

 

Konaného : 9.12.2023

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

 

Program :

  1. otvorenie
  2. zhodnotenie činnosti Výboru MO SRZ za rok 2023
  3. oboznámenie o finančnej situácii
  4. príhovor predsedu kontrolno-revíznej komisie
  5. rôzne
  6. záver

 

K bodu 1.

                Predseda MO SRZ Mgr. Ondrej Karnas privítal prítomných a otvoril zasadanie.

 

K bodu 2.

                Predseda zhodnotil uplynulý rok z pohľadu činnosti výboru. Pripomenul úlohy, ktoré pred nami stáli či už zorganizovanie členskej schôdze aj s voľbami, tradičné rybárske preteky, akcia pečenie pstruha, hospodárska činnosť(zarybňovanie, prikrmovanie, ichtyologické prieskumy). brigádnicka činnosť jej organizovanie, starostlivosť  o nehnuteľný majetok, starostlivosť o rybárske revíry ale aj ďalšie organizačné a administratívne práce. Poďakoval za činnosť disciplinárnej komisii, kontrolno - revíznej  komisii, tým členom rybárskej stráže, ktorí sa aktívne podieľali na ochrane našich revírov. Skonštatoval, že Výbor si svoje úlohy v prevažnej väčšine splnil a poďakoval sa výboru za celoročnú činnosť.

 

K bodu 3.

                Pokladník Ing. Foltán informoval výbor o množstve predaných povolení za rok 2022 a o priebežnom stave peňažných prostriedkov.

 

K bodu 4.

                Pán Stanislav Garaj predseda kontrolno – revíznej komisie zhodnotil uplynulý rok z pohľadu tejto komisie. Vyjadril spokojnosť aj napriek malým chybám s činnosťou výboru a stavom hospodárenia.

 

K bodu 5.

                Tajomník oboznámil výbor  so zaregistrovaním revírov na veterinárnej správe

a o dividendách za akcionárstvo v Slovrybe a.s.

 

K bodu 6.

                Predseda poďakoval prítomným za celoročnú činnosť a zasadanie ukončil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Jozef Petrášek, tajomník MO SRZ

 

Schválil : Výbor MO SRZ Žarnovica

 

                                                                                                 

 

                                                                                                    Mgr. Ondrej Karnas

                                                                                               Predseda MO SRZ Žarnovica