Členská schôdza MO SRZ Žarnovica 26.3.2023

MO SRZ Žarnovica , Partizánska 67, 96681 Žarnovica  zvoláva riadnu členskú schôdzu .

Dátum konania dňa : 26.03.2023 o 8 00 hodine

Miesto konania :Kultúrny dom ,ulica Dolná 261/25,Žarnovica

 

Program členskej schôdze:

  1)  Otvorenie

  2)  Voľba pracovného predsedníctva

  3)  Voľba mandátovej komisie

  4)  Voľba návrhovej komisie

  5)  Správa o činnosti výboru MO SRZ Žarnovica za rok 2022

  6)  Správa o hospodárení za rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023

  7)  Správa kontrolnej komisie

  8)  Plán hlavných úloh na rok 2023

  9)  Diskusia

10)  Návrh uznesenia

11)  Uznesenie

11)  Záver

 

Schválené Výborom MO SRZ Žarnovica 3.3.2023