zápisnica z riadneho zasadania Výboru 13.1.2023

                 Zápisnica z riadneho zasadania Výboru

 

Konaného: 13.01.2023

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

 

Program :

  1. Otvorenie
  2. Priebeh predaja povolení

                 3  Odovzdávanie prehľadov o úlovkoch

  1. Termíny a program zasadaní na rok 2023
  2. Organizácia predaja povolení v Hliníku nad Hronom
  3. Ceník násad na rok 2023

                 7 . Ceny energií na rok 2023

  1. Stav finančných prostriedkov k 31.12.2023
  2. Sčítanie kormoránov
  3. Záver

 

K bodu 1.

                Predseda MO SRZ Mgr. Ondrej Karnas privítal prítomných a otvoril zasadanie.

 

K bodu 2.

                Tajomník p. Petrášek informoval Výbor o priebehu predaja povolení o množstve vydaných povolení na rok 2023 pre dospelých a deti.

 

K bodu 3.

                Pán Fabrika oboznámil Výbor o množstve odovzdaných prehľadov o úlovkoch za rok 2022.

 

K bodu 4.

                Predseda predniesol návrh termínov a programu zasadaní na rok 2023. Výbor po diskusii vyjadril všeobecný súhlas s návrhom.

 

K bodu 5.

                Dňa 15.1.2023 sa uskutoční predaj povolení v Hliníku nad Hronom, pán Magula informoval, že miestnosť je zaistená a Výbor sa dohodol,  ktorí jej členovia sa predaja zúčastnia.

 

K bodu 6.

                Predseda predniesol ceník násad jednotlivých druhov rýb na rok 2023 vydaný Radou SRZ Žilina. Cena rýb oproti roku 2022 výrazne stúpla v dôsledku ceny obilnín, energíi a dopravy.

Tajomník informoval, že je v kontakte aj s inými dodávateľmi a ti tiež hlásia nárast cien násad. Celkove je problém už s dodávkou hlavne jarnej násady, ryby je na trhu celkove nedostatok a veľký problém mali hlavne organizácie, ktoré si ich včas nezabezpečili konštatoval tajomník.

 

K bodu 7.

                Predseda informoval Výbor o náraste cien elektriny čo bude mať za následok zvýšenie nákladov na prevádzku našej organizácie ako rybárskeho domu tak aj chaty na Voznici.

 

 

 

 

 

K bodu 8.

                Predseda pre neprítomnosť pokladníka informoval Výbor o konečnom stave finančných prostriedkov organizácie k 31.12.2023.

 

K bodu 9.

                Tajomník oboznámil Výbor, že 14.1.2023 sa organizuje sčítanie kormoránov a požiadal vedúceho rybárskej stráže p. Kunčíka o zorganizovanie sčítania prostredníctvom členov rybárskej stráže.

 

K bodu 10.

                  Predseda  poďakoval prítomným za účasť a zasadanie ukončil.

 

 

 

Zapísal: Jozef Petrášek, tajomník

 

Schválil : Výbor MO SRZ Žarnovica

 

 

                                                                                                                      Mgr. Ondrej Karnas

                                                                                                              Predseda MO SRZ Žarnovica