Zápisnica z riadneho zasadania výboru 27.1.2023

                Zápisnica z riadneho zasadania výboru

 

Konaného dňa: 27.1.2023

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

 

Program :

  1. Otvorenie
  2. Rybársky poriadok
  3. Stav odovzdania prehľadov o úlovkoch
  4. Inventarizácia majetku
  5. Vyčistenie odtokového kanála
  6. Chata Voznica
  7. Objednávka rýb na zarybnenie
  8. Zoznam členov rybárskej pre poistenie.
  9. Záver

 

K bodu 1.

                Predseda MO SRZ Žarnovica Mgr. Ondrej Karnas privítal prítomných a otvoril zasadanie.

 

K bodu 2.

                Rybársky poriadok je platný do konca roku 2023 skonštatoval hospodár pán Maslen. Členovia Výboru upozornili, že vo zväzových poriadkoch sú tlačové chyby preto poverili hospodára aby zosúladil zväzový rybársky poriadok v spolupráci s ichtyológom do 31.1.2023.

Výbor sa zaoberal aktualizáciou revírovania na roky 2024 až 2026. Hospodár navrhol aby sa revír Pílanský potok rozdelil na chovnú  a lovnú časť z dôvodu efektívnejšieho hospodárenia . Predseda dal o návrhu hlasovať.

 

Návrh : Rozdeliť revír č. 3-1531-4-2   Pílanský potok na:

              Pílanský potok od ústia do potoka Kľak v obci Horné Hámre po autobusovú zastávku Píla 

              (pri Kováčovi) Dĺžka 4,5 km.

              Účel:      lovný

              Pílanský potok od autobusovej zastávky Píla (pri Kováčovi) po pramene. Dĺžka 5,7 km.

              Účel:      chovný

Hlasovanie :

                    Za : 8                                 Proti : 0                                 Zdržal sa : 0

 

Výbor schválil rozdelenie revíru Pílanský potok podľa hore uvedeného návrhu a poveril hospodára podaním žiadosti na Radu SRZ.

 

K bodu 3.

                Člen Výboru pán Fabrika informoval, že prehľady o úlovkoch neodovzdalo desať členov. Výbor sa zhodol, že proti neukázneným sa bude postupovať v zmysle stanov SRZ. Predseda aj napriek týmto porušovateľom zhodnotil odovzdávanie ako úspešné.

 

 

 

 

 

K bodu 4.

                 Pán Pukan informoval, že inventúra majetku bola realizovaná na chate Voznica a do konca februára sa vykoná aj na ostatnom majetku.

 

K bodu 5.

                Pán Pukan oboznámil Výbor, že v priebehu roku 2023 bude potrebné vyčistiť odtokový kanál z VN Voznica. Tiež treba pri návrhu rozpočtu na tento účel vyčleniť prostriedky.

 

K bodu 6.

                Výbor po diskusii konštatoval, že chatu Voznica je potrebné zveľadiť a požiadal p. Pukana aby spísal súpis požiadaviek na túto realizáciu. Tiež zaoberal potrebou vypracovania ubytovacieho poriadku na chate s dôrazom na povolenie vstupu ku chate iba jedným vozidlom. Tajomník navrhol do nového rybárskeho poriadku na roky 2024 až 2026 vyslovene uviesť zákaz v jazdu všetkých motorových vozidiel s výnimkou jedného vozidla návštevníkovi chaty. Ďalej výbor požiadal pána Pukana aby spísal materiál potrebný na rekonštrukciu prístešku na čln. V jarných mesiacoch bude potrebné osadiť aj novú tabuľu zákaz vjazdu s dodatkovou tabuľou.

 

 K bodu 7.

                 Predseda požiadal hospodára aby do 28.2.2023 zabezpečil objednávku násad na jarné zarybnenie revírov MO SRZ.

 

K bodu 8.

                 Tajomník na základe vestníka 1/2023 požiadal vedúceho rybárskej stráže aby vypracoval zoznam členov rybárskej stráže, ktorých je potrebné poistiť na rok 2023.

 

K bodu 9.

                Predseda poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil.

 

 

 

Zapísal: Jozef Petrášek, tajomník MO SRZ Žarnovica

 

 

Schválil : Výbor MO SRZ Žarnovica

 

 

 

 

 

                                                                      Mgr. Ondrej Karnas

                                                                      Predseda MO SRZ Žarnovica