Zápisnica z riadneho zasadania výboru 17.2.2023

               

                 Zápisnica z riadneho zasadania výboru

 

Konaného dňa: 17.2.2023

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

 1. otvorenie
 2. Vyhodnotenie úlovkov za rok 2022
 3. Plán zarybnenia
 4. Príprava členskej schôdze
 5. Správa o čerpaní finančných prostriedkov 2022 a návrh rozpočtu 2023
 6. Založenie hniezd na výter
 7. Zmeny revírovania
 8. Objednávanie násad
 9. Žiadosť o ukončenie členstva vo Výbore
 10. Kooptovanie náhradníka za člena Výboru
 11. Poverenie člena výboru za pokladníka
 12. Revištské Podhradie výzva lesom
 13. Znečisťovanie VN Voznica
 14. Rôzne
 15. Ukončenie

 

 

K bodu 1.

                Predseda MO SRZ Mgr. Ondrej Karnas privítal prítomných a otvoril zasadanie.

 

K bodu2.

                Predseda poďakoval p. Obrtlíkovi a p. Fabrikovi za spracovanie prehľadov o úlovkoch .Výbor informoval o štatistických výsledkoch úlovkov ako aj dochádzok k vodám. 

 

K bodu 3.

               Hospodár Tomáš Maslen predstavil Výboru plán zarybnenie na rok 2023 plne rešpektujúci povinné zarybnenie. Tento sa bude musieť prispôsobiť k cenám násad a plne rešpektovať plánované financie na tento účel.

 

Hlasovanie :

                    Za: 12                                        proti: 0                                   zdržal sa: 0

 

Výbor schválil plán zarybnenia na rok 2023.

 

K bodu 4.

               Výbor sa zaoberal prípravou členskej schôdze , prípravou správ a organizovaním.

 

K bodu 5.

                Mgr. Košút prečítal správu o čerpaní finančných prostriedkov za rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023, ktorý vypracoval p. Foltán ale nebol prítomný. Výbor  správu schválil.

 

 

 

 

Hlasovanie:

                   Za: 12                                    proti: 0                                      zdržal sa: 0

 

Výbor schválil správu o finančnom hospodárení za rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023.

 

Správa bude súčasťou programu členskej schôdze.

 

K bodu 6.

                Výbor poveril p, Ľuboša Kupca zabezpečením inštalovania hniezd pre výter zubáča na VN  Kopanice .

 

K bodu7. 

               Predseda a členovia výboru upozornili na chyby v jednotlivých rybárskych poriadkoch,či už v mierach alebo zosúladiť názvy a poverili hospodára aby podal podnet na Radu o ich odstránenie. Predseda navrhol aby Výbor schválil žiadosť o vyradenie VN Voznica z revíru OSTATNÁ VODNÁ PLOCHA.

 

Hlasovanie :

                   Za: 12                                   proti: 0                             zdržal sa: 0

 

Výbor schválil podanie žiadosti pri novom revírovaní na vyradenie VN Voznica z Ostatnej vodnej plochy.

 

K bodu 8.

                Hospodár oboznámil Výbor, že je v kontakte s dodávateľmi rýb a násada na jarné zarybnenie je zabezpečená

 

K bodu 9.

                Predseda informoval Výbor, že obdržal od Ing. Foltána žiadosť o ukončenie členstva vo výbore, Predmetnú žiadosť Výboru prečítal. Výbor žiadosť vzal na vedomie.

 

K bodu 10.

                  Na základe bodu 9. Výbor kooptoval za člena výboru prvého náhradníka Ing. Viliama Gregora a poveril ho organizovaním brigádnickej činnosti.

 

Hlasovanie:

                   Za : 12                                     proti: 0                                       zdržal sa: 0

 

Výbor schválil kooptovanie Ing. Viliama Gregora za člena výboru.

 

K bodu 11.

                  Na základe bodu 9. Predseda navrhol do funkcie pokladníka MO SRZ Mgr. Milana Košúta.

 

Hlasovanie:

                   Za : 13                            proti: 0                                        zdržal sa: 0

 

Výbor schválil do funkcie pokladníka Mgr. Milana Košúta.

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 12.

                  Výbor poveril tajomníka aby písomne požiadal Lesy S.R. o vyjadrenie ohľadom predĺženia zmluvy o spoločnom obhospodárovaní VN Revište na koľko jednania uviazli na generálnom riaditeľstve.

 

K bodu 13.

                   Po podnete od členov našej organizácie o znečisťovaní vody vo VN Voznica miestnym občanom tajomník požiadal p. Pukana aby vec prešetril na mieste. Pán Pukan občana upozornil na neprípustnosť konania a vyzval ho na odstránenie daného stavu. Tajomník občanovi adresoval list, v ktorom ho vyzval na odstránenie neprípusného konania a upozornil  na možné dôsledky, tiež ho aj osobne navštívil.

 

K bodu 14.

                   Tajomník oboznámil výbor s doručením výmerov daní z pozemkov a nehnuteľností.

 

K bodu 15.

                   Predseda prítomným poďakoval za účasť a aktivitu a zasadanie ukončil.

 

 

Zapísal : Jozef Petrášek, tajomník MO SRZ

 

Schválil : Výbor MO SRZ Žarnovica

 

 

 

 

 

                                                                                             Mgr. Ondrej Karnas

                                                                                       Predseda MO SRZ Žarnovica