Zápisnica z riadneho zasadania výboru 8.12.2023

               Zápisnica z riadneho zasadania výboru

 

 

Konaného: 8.12.2023

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

 1. otvorenie
 2. všeobecné zhodnotenie činnosti Výboru za rok 2023
 3. zhodnotenie činnosti jednotlivých členov za rok 2023
 4. stav finančných prostriedkov
 5. členská základňa v roku 2023
 6. rôzne
 7. ukončenie

 

K bodu 1.

                Predseda MO SRZ Žarnovica Mgr. Ondej Karnas privítal prítomných a otvoril zasadanie.

 

K bodu 2.

               Predseda vyhodnotil rok 2023 ako pomerne náročný. Zhodnotil, že úlohy, ktoré stáli pred Výborom sa plnili alebo sa priebežne plnia. Najväčší problém bol so skutočnosťou, že nám bola daná výpoveď zo zmluvy „O spoločnom obhospodárovaní VN Revištské Podhradie“ Š.P. Lesy S.R. a ja napriek viacerým jednaniam sa túto situáciu nepodarilo zvrátiť. Na finančné a materiálne vyrovnanie ohľadom tejto zmluvy sme najali právnickú firmu a tento proces zatiaľ prebieha.

Celkovo možno z pohľadu plnenia úloh a hospodárenia rok 2023 považovať za úspešný.

 

K bodu 3.

               Predseda sa venoval jednotlivým členom Výboru a hodnotil ich činnosť v roku 2023.

 

K bodu 4.

               Pokladník Mgr. Milan Košút zhodnotil doterajšiu finančnú situáciu organizácie informoval Výbor o stavoch účtu a hotovosti a o plnení jednotlivých položiek rozpočtu.

 

K bodu 5.

                Tajomník Jozef Petrášek oboznámil Výbor o stave členskej základne v roku 2023 a to dospelých mládeže ako aj detí a porovnal s rokom 2022. Podrobný správa bude súčasťou výročnej členskej správy. Mierny pokles nastal u dospelých konštatoval tajomník.

 

K bodu 6.

 • Tajomník informoval Výbor o havárii, ktorá sa stala na pivnici rybárskeho domu, kde došlo k prepadnutiu stropu a pre daždivé obdobie k vytvoreniu krátera o priemere cca 4 m a hĺbky cca 8m na pozemku p. Bieleka. Túto nebezpečnú situáciu bolo nutné promptne riešiť. Na odstraňovaní sa okrem tajomníka podieľali aj p. Maslen , Fabrika,  Gregor, štyria členovia organizácie v rámci brigádnickej činnosti ako aj najatá

 

 

 

 

 

privátna  firma. Dopravu nám čiastočne sponzorsky zabezpečil p. Tomčány. Celková náklady spojené s haváriou vyčíslil tajomník  cca na 800 €.

 • Tajomník a pokladník navrhli Výboru aby vzhľadom k  solidnej finančnej situácii sa zrealizoval Výborom z mája schválený nákup lavicových setov a párty stanov s čím Výbor súhlasil všeobecnou zhodou. Dohodol sa nákup 6 ks párty setov(lavice a stôl) a 2 ks. párty stanov.

 

 • Predseda informoval Výbor o schválení rybolovného poriadku na rok 2024 ichtyológom  Rady p. Štenclom.

 

 • Hosť zasadania predseda kontrolno-revíznej komisie p. Garaj sa prihovoril Výboru, vyhodnotil jeho činnosť s pohľadu jeho kompetencií a venoval sa činnosti aj jeho komisie a vyzval Výbor aby sa zaoberal do budúcna personálnym posilnením komisie.

 

 

K bodu 7.

      Predseda poďakoval prítomným za celoročnú prácu a zasadanie ukončil.

 

 

Zapísal:  Jozef Petrášek, tajomník MO SRZ Žarnovica

 

Schválil:  Výbor MO SRZ Žarnovica

 

 

 

 

       

                                                                                                            Mgr. Ondrej Karnas

                                                                                                   predseda MO SRZ Žarnovica