Zápisnica z riadneho zasadania výboru 22.3.2024

                 Zápisnica z riadneho zasadania Výboru

 

 

Konaného dňa: 22.3.2024

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

 1. otvorenie
 2. príprava členskej schôdze
 3. stav objednávok násad
 4. rôzne
 5. ukončenie

 

K bodu 1.

                Predseda Mgr. Ondrej Karnas privítal prítomných a otvoril zasadanie.

 

K bodu 2.

                Predseda prebral celkovú pripravenosť členskej schôdze . Skonštatoval po prekontrolovaní všetkých podkladov jej pripravenosť. Tajomník oboznámil Výbor, že oznam o konaní bol poslaný na Radu a tiež aj sála je zabezpečená.

 

K bodu 3.

                Hospodár informoval Výbor o zarybnení kaprových revírov a to nasledovne:

 • VN Voznica .........16 q
 • VN Kopanice........10 q
 • VN Pustý ....  4q

kaprom kategórie K3

Ďalej je zabezpečená násada pstruhových vôd a to pstruhom potočným a pstruhom dúhovým, plán dodania je do 10.4.2024.

 

K bodu 4. 

 • Tajomník informoval o priebehu vystavovania nových odznakov a preukazov členov rybárskej stráže, ktoré podľa uistenia Okresného úradu by mali byť do konca apríla 2024.
 • Tajomník informoval, že školenie nových členov rybárskej stráže sa uskutoční pre naších žiadateľov v jesennom termíne.
 • Pán Pukan oboznámil Výbor, že prečistenie odtokového kanálu na VN Voznica bágrom bolo realizované 16.3.2024.
 • Pán Pukan informoval, že ďalšia brigáda na VN Voznica bude 30.3.2024.
 • Členovia Výboru zablahoželali pánovi Magulovi k životnému jubileu.

 

K bodu 5.

                Predseda poďakoval prítomným za účasť a zasadanie ukončil.

 

Zapísal: Jozef  Petrášek, tajomník MO SRZ

Schválil: Výbor MO SRZ

                                                                Mgr. Ondrej Karnas, Predseda MO SRZ  Žarnovica