Zápisnica z riadneho zasadania výboru 5.4.2024

 

                 Zápisnica z riadneho zasadania Výboru

 

Konaného : 5.4.2024

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

 

Program :

 1. Otvorenie
 2. Členská schôdza
 3. Vyhodnotenie uznesení
 4. Rybárske preteky
 5. Zdravotný stav rýb
 6. Brigádnická činnosť
 7. Informácia o finančnom hospodárení
 8. Jarné zarybnenie
 9. Predaj povolení
 10. Rôzne
 11. Záver

 

K bodu 1.

                 Tajomník Jozef Petrášek privítal prítomných a otvoril zasadanie.

 

K bodu 2.

               Tajomník oboznámil Výbor o členskej schôdzi konanej 24.3.2024. Konštatoval, že priebeh bol v súlade so stanovami SRZ. Správu o priebehu schôdze odoslal v elektronickej podobe na Radu SRZ.

 

K bodu 3.

                Tajomník prečítal uznesenie z členskej schôdze . Podnety nanesené v diskusii jednotlivými členmi boli na mieste vyjasnené a z toho dôvodu nie je na ne potrebné odpovedať písomne.

 

K bodu 4.

                 Tajomník navrhol aby bod o rybárskych pretekoch sa samostatne prerokoval na mimoriadnom zasadaní, ktoré zvolal na 26.4.2024. Výbor všeobecným súhlasom návrh schválil.

 

K bodu 5.

                 Koordinátori jednotlivých revírov informovali, že zdravotný stav rýb je dobrý úhyny nie sú žiadne alebo vynimočné.

 

K bodu 6.

                Pán Ing. Gregor informoval výbor o priebehu brigád od posledného zasadania a koordinátori revírov informovali o plánovaní prác do najbližšieho obdobia.

 

K bodu 7.

                Pravidelnú správu o finančnom hospodárení za prvý štvrťrok 2024 predniesol pokladník MO SRZ Mgr. Milan Košút.

 

 

 

 

 

 

K bodu 8.

                 Tajomník pre neprítomnosť hospodára informoval Výbor o jarnom zarybnení našich revírov nasledovne:

 • VN Voznica ..........................1600 kg kapor K3- zrealizované
 • VN Kopanice .......................1000 kg kapor K3- zrealizované
 • VN Pustý Hrad ..................... 400  kg kapor K3- zrealizované
 • Kľakovský potok.................. 220 kg  pstruh dúhový – bude realizované 8.4
 • Teplá a Prochotský potok..... 30 kg  pstruh dúhový -  bude realizované 8.4.
 • Kľakovský potok ................. 130 kg  pstruh potočný – bude realizované 10.4
 • Teplá a Prochotský potok..... 20kg  pstruh potočný – bude realizované 10.4

 

K bodu 9.

                Tajomník informoval Výbor o počte predaných povolení na rok 2024 a konštatoval, že zatiaľ je to mierny pokles oproti vlaňajšku čo sa však aj predpokladalo. Tento stav by nemal ohroziť finančný plán na rok 2024.

 

K bodu 10.

 • Tajomník sa informoval u Ing. Švihlu na stav odoslaného listu Lesom SR. Pán Švihla Výbor informoval, že list odoslal ale odpoveď neprišla.
 • Vedúci rybárskej stráže informoval, že každoročné škole rýbárskej stráže sa uskutoční 7.4.2024 v rybárskom dome.

 

K bodu 11.

                    Tajomník sa poďakoval prítomným za účasťa zasadanie ukončil.

 

 

Zapísal: Jozef Petrášek, tajomník MO SRZ

 

Schválil: Výbor MO SRZ Žarnovica

 

 

 

 

                                                                                             Mgr. Ondrej Karnas

                                                                                      Predseda MO SRZ Žarnovica