Oznámenie o spracúvaní osobných údajov

 OZNÁMENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ:

Slovenský rybársky zväz, so sídlom Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina, IČO:00178209, zapísaný v registri občianskych združení s potvrdenou činnosťou vedenom Ministerstvom vnútra SR pod č.VVS/1-909/90-60 zo dňa 6. augusta 1990

Dotknutá osoba:

Na účely tohto oznámenia je dotknutou osobou každá fyzická osoba, člen Slovenského rybárskeho zväzu a žiadateľ o vydanie povolenia na rybolov, ktorej osobné údaje spracúva Slovenský rybársky zväz vo svojom informačnom systéme ako prevádzkovateľ a organizačné zložky Slovenského rybárskeho zväzu ako sprostredkovatelia, a taktiež osoby, s ktorými je prevádzkovateľ/sprostredkovateľ v zmluvnom vzťahu

Účel spracúvania osobných údajov:

- vedenie centrálnej evidencie členov Slovenského rybárskeho zväzu, vedenie disciplinárnych konaní alebo iných konaní voči členom Slovenského rybárskeho zväzu

- poskytovanie osobných údajov členov organizačným zložkám Slovenského rybárskeho zväzu v súvislosti s výkonom rybárskeho práva

- používanie na elektronickú komunikáciu

- rybárske preteky, školenia, prednášky, udeľovanie vyznamenaní a iné akcie prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľov

- zverejnenie na verejných webových stránkach prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľov v rozsahu mena a priezviska

 

Rozsah spracúvaných osobných údajov:

- titul, meno, priezvisko

- dátum narodenia

- trvalý pobyt

- fotografia

- e-mailová adresa

- iné osobné údaje (napr. číslo OP) nevyhnutné pre disciplinárne konania a iné konania

 

Práva dotknutej osoby:

- vziať súhlas kedykoľvek späť

- požadovať informáciu, aké osobné údaje sú spracovávané

- požadovať vysvetlenie ohľadne spracovávania osobných údajov

- vyžiadať si prístup k osobným údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť

- požadovať výmaz osobných údajov

- v prípade pochybnosti o dodržovaní povinností súvisiacich so spracovávaním osobných údajov, obrátiť sa na prevádzkovateľa/sprostredkovateľa alebo na Úrad na ochranu osobných údajov

 

Doba spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje dotknutej osoby sa spracúvajú po nevyhnutný čas v súvislosti s výkonom rybárskeho práva, najmenej po dobu trvania členstva v Slovenskom rybárskom zväze.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom nasledovných údajov:

Slovenský rybársky zväz

Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina