Teplá

Teplá

pstruhový
Potok Teplá od ústia do rieky Hron pri obci Lehôtka pod Brehmi po pramene.

Číslo revíru: 3-4320-4-1
Rozloha: 0
Organizácia: MO SRZ Žarnovica
Účel: lovný
Druh povolenia: miestne a zvláštne
Charakter vody: lososový pstruhový
Úžívateľ: SRZ
Okres: Žiar nad Hronom
Správca: Povodie Hrona
Objem zarybnenia:  
Vytlačiť

Teplá je potok na Strednom Pohroní, na území okresov Banská Štiavnica a Žiar nad Hronom. Je to ľavostranný prítok Hrona, meria 16 5 km a je tokom III. rádu. V údolí potoka sa nachádza niekoľko chránených lokalít: na ľavom brehu Kamenný jarok, Wilckensove stromy, Bralce, na pravom brehu Kapitulské bralá a Szabóova skala. Na dolnom toku sa od hlavného koryta oddeľuje sprava vedľajšie rameno, ktoré tečie na sever popri obci Lehôtka pod Brehmi a ústi do Hrona v nadmorskej výške cca 232,5 m n. m. Prameň: v Štiavnických vrchoch na severozápadnom svahu vrchu Brezový hrad (812,7 m n. m.; na ňom stojí Žakýlsky hrad) v nadmorskej výške okolo 700 m n. m. Smer toku: k obci Podhorie na juh, odtiaľ po sútok s Čamporovou na severozápad, potom po ústie Kamennej doliny pokračuje na západ, následne sa oblúkom stáča na sever, za obcou Sklené Teplice opäť na severozápad a postupne až na západojuhozápad, pri obci Lehôtka pod Brehmi na krátkom úseku na sever a napokon tečie k ústiu na západ Geomorfologické celky: 1.Štiavnické vrchy, podcelok Hodrušská hornatina, časti Štiavnická brázda a Vyhninaska brázda, 2.Žiarska kotlina Prítoky: sprava Čamporová, Vydričný potok, prítok z oblasti Maselnej, zľava spod kóty 753,8 m, z lokality Rebriny, Kozí potok, prítok spod Širokého vrchu, z Kamennej doliny, spod samoty Pri Novom kríži, prítok (375,5 m n. m.) od Štepnice, z oblasti Janova, spod kóty 465,6 m, z oblasti Bralca a z oblasti Farskej hory Ústie: do Hrona na severnom okraji obce Hliník nad Hronom v nadmorskej výške okolo 228 m n. m. Obce: Podhorie (časť Teplá), Sklené Teplice, Lehôtka pod Brehmi a Hliník nad Hronom (okrajom)