Zápisnica zo zasadania výboru 2.10.2020

 

           Zápisnica z riadneho zasadania výboru

 

Konaného dňa : 2.10.2020

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

 

Program :

                 1)  Zahájenie

                 2)  Uznesenie z členskej schôdze

                 3)  Schvaľovanie objednávania cenín

                 4)  Rybársky poriadok na rok 2021

                 5)  Finančné hospodárenie

                 6)  Rôzne

                 7)  Ukončenie

 

K bodu 1.

               Predseda Mgr. Ondrej Karnas  privítal prítomných a zahájil schôdzu.

 

K bodu2.

               Predseda prečítal výboru uznesenie z členskej schôdze a požiadal výbor o prerokovanie jednotlivých bodov.  Členovia výboru boli poverení čiastkovými úlohami spojenými s plnením uznesenia. Tiež sa konštatovalo, že všetky otázky z diskusie boli zodpovedané priamo na členskej schôdzi a nie je potrebné odpovedať písomne.

 

 K bodu 3.

                Výbor prerokoval ceny členského, povolení a hosťovacích povolení na rok 2021  a schválil ich.

 

Hlasovanie :

                    Za : 9                              Proti : 0                            Zdržal sa : 0

 

Výbor schválil ceny povolení, členského a iné poplatky na rok 2021.

 

V tomto bode sa výbor zaoberal aj množstvom nákupu jednotlivých cenín platných  na rok 2021.

 

K bodu 4.

                Výbor na podnet predsedu prerokoval návrh rybárskeho poriadku na rok 2021 nakoľko

došlo k niekoľkým zmenám oproti roku 2020, ktoré je nutné do nového zapracovať. Upraviť kategorizáciu VN Voznica podľa usmernenia Ministerstva životného prostredia na ,,ostatná vodná plocha“. Ďalej zapracovať zmenu názvov a  popis  vodných útvarov Kopanice, Voznica a Hodruša podľa aktualizovaných revírnych listov.

 

Hlasovanie:

                   Za :  9                                Proti : 0                           Zdržal sa :

 

Výbor  schválil navrhované zmeny.

 

 

 

K bodu 5.

                Ing. Foltán ako pokladník MO SRZ  predniesol výboru správu o stave hospodárenie organizácie za obdobie od 1.1.2020 do 30.9.2020.

 

K bodu 6.

                Rôzne :

  • V súvislosti s bodom 5 výbor súhlasil s použitím prostriedkov vo výške 2000 € na jesenné zarybnenie. Tiež súhlasil s použitím prostriedkov zo zápisného a brigád na zarybnenie.

 

Hlasovanie:

                   Za  : 9                                 Proti : 0                         Zdržal sa : 0

 

Výbor schválil.

 

  • Tajomník informoval výbor o dvoch podnetoch na disciplinárne konanie, ktoré nám bolo doručené z MO SRZ Levice a ktoré odstúpil disciplinárnej komisii na vyriešenie.

K bodu 7.

                Predseda poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil.

 

 

Zapísal  : Jozef Petrášek, tajomník MO SRZ Žarnovica

Súhlasil : Výbor MO SRZ Žarnovica

 

                                                    

                                                                                                         Mgr. Ondrej Karnas

                                                                                                 predseda MO SRZ Žarnovica