Zápisnica zo zasadania výboru 20.11.2020

 

                  Zápisnica z riadneho zasadania výboru

 

Konaného: 20.11.2020

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program :

                 1) zahájenie

                 2) krúžok mladých rybárov

                 3) plnenie uznesenia č.s.

                 4) opatrenie v súvislosti s pandemickou situáciou

                 5) ceny povolení a termíny predaja

                 6) miestny rybársky poriadok

                 7) zarybňovanie

                 8) rôzne

                 9) záver

 

K bodu 1.

                Predseda MO SRZ  Mgr. Ondrej Karnas privítal prítomných a zahájil schôdzu.

 

K bodu 2.

                Predseda konštatoval, že vzhľadom k pandemickej situácii sa organizácii nepodarilo začať činnosť krúžku mladých rybárov ktorý bol naplánovaný na jar 2020.

 

K bodu 3.

                Výbor sa zaoberal kontrolou plnenia uznesenia členskej schôdze. Jednotliví členovia výboru, ktorí boli poverení plnením uznesení jednotlivých bodov informovali výbor o ich vykonaní.

Výbor konštatoval, že body uznesenia sú splnené alebo sa priebežne plnia.

 

K bodu4.

               Predseda informoval o platných opatreniach, ktoré vydala RADA SRZ  v súvislosti s pandémiou covid 19.

 

K bodu 5.

                Tajomník predniesol výboru návrh cien povolení na rok 2021 a termíny predaja povolení. Výbor po diskusii ceny a termíny schválil.

 

Hlasovanie:

                   Za : 9                                       Proti: 0                                Zdržal sa: 0

 

K bodu 6.

                Hospodár MO SRZ p. Maslen oboznámil výbor o schválení Miestneho rybárskeho poriadku ichtyológom rady.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 K bodu 7.

                 Hospodár informoval výbor o zarybnení revírov MO SRZ a to nasledovne:

Kapor K 3

                 Prostriedky RADY

 • VN Hodruša             1000 kg
 • Hron č.5      500 kg
 • VN Kopanice        300 kg

Prostriedky MO SRZ Žarnovica

 • VN Voznica        400 kg
 • VN Kopanice        400 kg
 • VN Pustý Hrad         200 kg

Šťuka Š3

Prostriedky MO SRZ Žarnovica

 • VN Pustý Hrad               20 kg
 • VN Kopanice                 20 kg
 • VN Voznica                   30 kg
 • VN Revištské Podhradie 80 kg

Pán Pukan navrhol aby sa v budúcnosti viac rýb nasádzalo na VN Voznica vzhľadom k tomu, že je tam najväčšia návštevnosť z revírov. Hospodár s tým súhlasil a podotkol, že to plánuje v jarnom zarybnení.

 

K bodu 8.

 • Pán Pukan informoval výbor o využití chaty Vozinica v roku 2020.
 • Pán Pukan  informoval o dokončení úpravy výkopu a o betónovaní prítoku na

VN Voznica.

 

K bodu 9.

                Predseda poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil.

 

 

Zapísal Jozef Petrášek, tajomník MO SRZ Žarnovica

 

Schváli výbor MO SRZ Žarnovica

  

                                                                                                         Mgr. Ondrej Karnas

                                                                                                 Predseda MO SRZ Žarnovica