Rybársky poriadok platný pre VN Revište na rok 2019

RYBÁRSKY PORIADOK 2019

 

Platný pre vodnú nádrž REVIŠTSKÉ PODHRADIE

Číslo revíru: 3-5660-1-1

 

Vodná plocha nádrže pod zrúcaninou Revištského hradu

Plocha nádrže: 244 085 m2

Účel: lovný                                                                           Charakter: kaprový

 

     Lesy Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica, Odštepný závod Žarnovica na zabezpečenie riadneho výkonu rybárskeho práva v rybárskom revíri na základe Zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a Vykonávacej vyhlášky č. 381/2018 Z.z. zo dňa 29.11. 2018 vydávajú tento Rybársky poriadok.

 

 1. VŠEOBECNÉ ZÁSADY

 

 1. Lov rýb, pre riadnych členov MO SRZ Žarnovica povolený za podmienok vlastnenia povolenia na rybolov, ktoré vydali Lesy SR, š.p. Banská Bystrica. Úlovky budú zapísané v tomto povolení
 2. Nečlenovia MO SRZ Žarnovica môžu vykonávať lov rýb len po zakúpení povolenia na rybolov vydaného na OZ Žarnovica a to na celom rybníku okrem zakázanej časti revíru..
 3. Lov rýb sa môže vykonávať len spôsobom podľa zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a Vykonávacej vyhlášky č. 381/2018 Z.z. a ustanovení uvedených v tomto Rybárskom poriadku pre vodnú nádrž Revištské Podhradie.
 4. Okrem zakázaných spôsobov lovu rýb (§ 15 , § 18 zákona č. 216/2018 Z.z.) je v chránenom areáli zákaz rušiť chránené živočíchy, ničiť a poškodzovať ich biotopy, chovať a rozširovať nepôvodné druhy živočíchov, vykonávať táborenie, stanovanie a kladenie ohňa.
 5. Lov rýb je možné vykonávať len na vyhradenej vodnej ploche. Hranice sú vyznačené tabuľami na viditeľných miestach.
 6. Lov rýb vo vyznačenom úseku, určenom na režijné účely OZ Žarnovica je možný len po zakúpení režijného povolenia na rybolov na OZ Žarnovica (Toto ustanovenie platí pre všetkých loviacich, pre členov aj pre nečlenov MO SRZ Žarnovica).
 7. Členovia MO SRZ môžu vykonávať rybolov vo vyznačenom úseku pre režijné účely OZ len po zakúpení povolenia na rybolov na OZ Žarnovicapodľa platného cenníka na daný  rok, resp. reprezentačnej povolenky na rybolov.
 8. Držiteľ povolenia (člen MO SRZ) odovzdá povolenie na rybolov vydaný OZ Žarnovica  do 15. januára nasledujúceho roka na  MO SRZ spolu so sumárom úlovkov. Predseda MOSRZ  povolenky vydané LSR, OZ Žarnovica, doručí na OZ Žarnovica

  do 30.1.2019

 9.  Ak kontrolné orgány vykonávajú kontrolu rybárskeho práva, loviaci je povinný sa podrobiť kontrole dokladov (rybárskeho lístka, povolenia z LSR )a úlovkov.

   

   

  1. PODMIENKY LOVU RÝB

   

   

   

  OCHRANA RÝB

   

  1. Pri zarybňovaní násadou väčšou ako je najmenšia lovná miera rýb , nemožno loviť vysadzovaný druh rýb v rozpätí od 14 do 30 dní . Čas v ktorom nebude  možné loviť ryby , bude uvedený na dodatkovej tabuli.

   

  Jeden deň v týždni (streda) sa stanovuje ako deň určený na zabezpečenie reprezentačných potrieb OZ Žarnovica. V tento deň je zakázané vykonávať športový rybolov rybárom nevlastniacim reprezentačnú  povolenku  resp. povolenku zakúpenú na OZ Žarnovica

   

   

   

  LOVNÁ MIERA RÝB

   

                  Kapor rybničný                                                    40 cm

                  Štuka severná                                                      60 cm

                  Lieň sliznatý                                                         30 cm

                  Pleskáč vysoký                                                     30 cm

                  Úhor európsky                                                      50 cm

                 Tolstolobik pestrý                                             45 cm

                  Amur biely                                                            60 cm

                  Karas striebristý                                                 -

   

  DENNÉ DOBY LOVU

                 

                  Jún až október                                                    00,00 – 24,00 hod              

                  november – december                                         06,00 – 21,00 hod.

   

  MNOŽSTVO ÚLOVKOV A ICH EVIDENCIA

   

  1. Loviaci je povinný do povolenia na rybolov pre rybársky revír Revištské Podhradie vydaného OZ Žarnovica zapísať čitateľne bez možnosti vymazania vždy pred začatím lovu dátum .
  2. Ulovené a privlastnené ryby (kapor, šťuka, lieň) zapisuje loviaci do povolenia na rybolov pre rybársky revír Revištské Podhradie vydaného OZ Žarnovica  okamžite po ich ulovení ešte pred znovu nahodením. Ostatné druhy rýb zapisuje po ukončení lovu.
  3. V prípade, že loviaci nemal žiadny úlovok, zaznačí túto skutočnosť v zázname o úlovkoch vyškrtaním.
  4. Loviaci si môže za jednu sezónu privlastniť spolu maximálne 20 kusov kapra a šťuky severnej.

   

  SPRÁVANIE SA PRI LOVE

   

  1. Pri love musia loviaci medzi sebou udržiavať vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti.
  2. Pri love prívlačou treba dodržiavať medzi loviacimi vzdialenosť 20 metrov.
  3. Loviaci rybár je zodpovedný za udržiavanie poriadku a čistoty vo svojom okolí už počas výkonu rybárskeho práva a rovnako i po jeho ukončení.

   

  1. ZÁKAZY

   

  1. Loviť na viac ako dve udice.
  2. Loviť na viac ako dva háčiky na jednej udici pri love na plávanú a  pri love na položenú.
  3. loviť na umelé nástrahy s väčším počtom háčikov ako tri pri love na prívlač.
  4. Loviť na invázne nepôvodne druhy rýb alebo ich častí.
  5. Zákaz privlastnenia kapra nad 70 cm a kapra so značkou-odporúčajúci charakter. Dôvod hospodársky úžitok takýchto kaprov a zároveň aj vytvorenie atraktívneho revíru pre rybárov.
  6. Zákaz privlastnenia šťuky do 70 cm -odporúčajúci charakter
  7. loviť na háčiky s väčším počtom hrotov ako tri.
  8. Loviť na živú rybku ,mŕtvu rybku alebo jej časti s celkovou dĺžkou menšou ako 10cm,
  9. Pri love na prívlač loviť na viac ako jednu udicu s viac ako jednou nástrahou.
  10. Z dôvodu ochrany vtáctva (celý rybník je vo 4. stupni ochrany) je zakázaný lov rýb z lodiek ako aj zavážanie a vynášanie nástrah a návnad.
  11. Loviť bez osvetlenia miesta lovu po uplynutí jednej hodiny od západu slnka do času                      osvetlenia miesta lovu slnečným svetlom, 
  12. Zákaz kúpania

 

 

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

 

 1. Ak nie je v tomto poriadku inak uvedené, platí Zákon o rybárstve č. 216/2018 Z.z. a Vykonávacia vyhláška v plnom rozsahu č. 381/2018 Z.z.
 2. Prílohu k Rybolovnému poriadku tvorí:
 • Zákon o rybárstve č. 216/2018 Z.z.
 • Vykonávacia vyhláška č. 381/2018 Z.z.
 • Rybárska stráž LSR a MO SR
 • Rybárskym hospodárom pre vodnú nádrž Revištské Podzámčie je ustanovený pán Tomáš Maslen a Ing.Mgr. Jozef Zimmermann.
 • Kontrolu a ochranu výkonu rybárskeho práva na  VN Revistské Podhradie bude vykonávať rybárska stráž  LSR OZ Žarnovica na celej VN Revistské Podhradie a rybárska stráž  MO SRZ Žarnovica  na  VN Revistské Podhradie mimo vyhradeného úseku OZ.
 • Kontaktnou osobou pre výkon rybárskeho práva za OZ Žarnovica je Ing.Mgr. Jozef Zimmermann a  Ing. Štefan Havran a kontaktnou  osobou za MO SRZ je p.Mgr. Ondrej Karnas a Ing. Štefan Švihla
 • Tento Rybársky poriadok platí od   1. mája 2019.

   

 

 

Dňa: 30.4.2019

 

 

 

Lesy Slovenskej republiky, š.p.                                    Miestna organizácia

Banská Bystrica                                                           Slovenského rybárskeho zväzu

Odštepný závod Žarnovicq                                          Žarnovica

Zastúpené:                                                                 Zastúpená : 

Ing. Slavomír Kicko                                                   Mgr. Ondrej Karnas

Riaditeľ OZ                                                               predseda MO SRZ