zápisnica výboru z 11.1.2019

 

                                                                       Zápisnica

                                                     z riadneho zasadania výboru

 

konaného : 11.1.2019

prítomní   : podľa prezenčnej listiny

 

 

Program :

                1 , zahájenie

                2 , oboznámenie o pláne zasadnutí výboru

                3 , rybársky poriadok

                4 , návrh jednania s lesmi

                5 , sčítanie kormoránov

                6 , objednávanie tlačív

                7 , prejednávanie príjatia nových členov

                8 , termín odovzdania podkladov LZ.

                9 , informácia o bakteriálnom odbahnení

              10 , informácia o finančných prostriedkoch

              11 , informácia o plnení úloh

              12 , záver

 

K bodu 1.

               Predseda MO SRZ zahájil schôdzu.

 

K bodu 2.

               Tajomník predstavil výboru časový návrh zasadaní a okruhov jednania výboru na rok 2019 . Po diskusii výboru k tomuto návrhu doplní pripomienky a požiada výbor o schválenie na nasledujúcej schôdzi.

 

K bodu 3.

               Predseda informoval výbor o schválení miestneho rybárskeho poriadku ichtiológom rady.

 

K bodu 4.

               Podpredseda Ing. Švihla navrhol výboru aby sa začalo predbežné vyjednávanie o zmluve s LZ už vo februári. Informoval výbor o niektorých  témach , ktoré by bolo možné prejednať. Výbor  uzavrie na ďalšom rokovaní.

 

K bodu 5.

               Tajomník informoval výbor , že 12.1.2019 prebehne sčítanie kormoránov , ktorého sa zúčastní aj naša organizácia a to na troch lokalitách .

 

K bodu 6.

               Rada SRZ  vyzvala miestne organizácie  aby si objednali tlačoviny a to nový zákon, vyhlášku a stanovy informoval tajomník. Výbor navrhol objednať každému členovi zákon a vyhlášku s tým , že členovia si ju môžu prevziať v termínoch predaja povolení  v rybárskom dome .

 

 

 

 

K bodu 7.

               Výbor rozhodol , že každý nový člen bude prijatý až po schválení výborom a po absolvovaní školenia nových členov.

 

K bodu 8.

               Predseda informoval o povinnosti MO SRZ do 31.1.2019 odovzdať  prehľady

o úlovkoch vydaných  LZ. a tiež spracované štatistiky a dochádzku k vode a úlovkoch

za VN Revište tejto organizácii. Spracovaním  poverený p.Maslen , p.Fabrika a p.Obrtlík.

Za včasné doručenie na LZ. zodpovedný tajomník.

 

K bodu 9.

               Na žiadosť členov výboru hospodár informoval o efektivite bakteriálneho odbahnenia

VN Voznica . Konštatoval dobrú efektivitu odbahnenia tak aj kvalitu vody ktorú realizovala meraním organizácia aplikujúca baktérie . Viditeľne zlepšenie konštatovali aj viacerí členovia výboru.

 

K bodu 10.

               Pokladník Ing. Foltán informoval výbor o stave financií k 31.12.2018 .

 

 K bodu 11.

                Hospodár informoval výbor o vyrezávaní otvorov do ľadu na VN Horuša čim bol poverený s ďalšími členmi MO SRZ .

 

K bodu 12.

                 Predseda poďakoval za účasť a schôdzu ukončil.

 

 

 

Zapísal : Jozef Petrášek , tajomník MO SRZ

 

Schválil výbor MO SRZ Žarnovica

 

  

 

                                                                                                    Mgr. Ondrej Karnas

                                                                                              predseda MO SRZ Žarnovica