Zápisnica zo zasadania výboru konaného 6.9.2019

                      Zápisnica z riadneho zasadania výboru

 

Konaného dňa : 6.9.2019

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny

 

Program:

  1. Zahájenie
  2. Správa o priebehu lovnej sezóny
  3. Zabezpečenie násad na rok 2020
  4. Stav finančných prostriedkov
  5. Zarybnenie jeseň 2019
  6. Vyhodnotenie akcie lov pstruha
  7. Rôzne
  8. Záver

 

K bodu 1.

               Predseda MO SRZ Mgr. Ondrej Karnas privítal prítomných a otvoril schôdzu.

 

K bodu 2.

               Predsedajúci vyzval prítomných aby informovali o priebehu lovnej sezóny. Hospodár pán Maslen informoval , že zdravotný stav rýb je dobrý , zvýšené úhyny neboli zaznamenané. Tiež informoval o stave opráv na VN Hodruša , ktoré by mali byť ukončené . Ohľadom možného zarybnenia bude treba počkať na vyjadrenie Vodohospodárskeho podniku o ukončení prác a harmonograme napúšťania. Pán Pukan informoval , že lovná sezóna na VN Voznica je bez problémov , ulovilo sa dosť sumcov , stav vody po aplikácii baktérií je dobrý, chata sa využíva.

Brigády  sa vykonávajú. Hospodár informoval aj o ostatných revíroch kde je tiež priebeh bez závad. Tajomník vyzval vedúceho rybárskej stráže a členov výboru , ktorí sú členmi RS aby zvýšili tlak na rybárov ohľadom čistoty na revíroch . V tomto smere pretrvávajú vážne nedostatky hlavne na rieke Hron a VN Revište.

 

K bodu 3.

               Hospodár informoval , že je v kontakte s dodávateľmi rýb a je prísľub bezproblémových dodávok násad.

 

K bodu 4.

                Pokladník Ing. Foltán podal správu o stave finančných prostriedkov MO  SRZ, o pohyboch na účte a informoval výbor o kontrole , ktorú vykonala Kontrolná  a revízna komisia.

Výbor uznesením zaviazal pokladníka aby prostriedky vynaložené na kúpu pstruha dúhového v rámci akcie ,,Lov pstruha´´ boli vrátené na účet z výnosu tejto akcie. Ostatné prostriedky budú

použité na zarybnenie.

 

Hlasovanie o uznesení:

 

                              Za: 10                        Proti: 0                      Zdržal sa : 0

 

 

 

 

 

 

K bodu 5.

               Predseda MO SRZ doporučil viac zarybňovať v jesennom období z dôvodu veľkého úhynu rýb pri jarnom zarybňovaní spôsobenom vírusom KDS ( koi sleepy disease).  Hospodár informoval o pripravovanom zarybnení Hrona podustvou , ďalej by mala v jeseni ešte prísť šťuka v sume 1300 ,- euro.

               Výbor po diskusii schválil dodatočné  jesenné zarybnenie 1000 kg kaprom K3   v hodnote 2640 €.

 

Hlasovanie :

                   Za: 10                   Proti : 0              Zdržal sa : 0

 

K bodu 6.

                Pokladník Ing. Foltán z finančného hľadiska vyhodnotil akciu ,,Lov pstruha ´´

a  informoval o tom výbor .

  

K bodu 7.

                Predseda MO SRZ informoval výbor o dostupných informáciách ohľadom situácie na Rade Žilina .

                Pokladník Ing. Foltán oboznámil výbor, že bol uzavretý predaj povolení za  rok 2019.

Tiež oboznámil výbor o stave prostriedkov , ktorý bol k 30.6.2019 ,ku ktorému bola vykonaná kontrola KRK MO SRZ.

                  Výbor navrhol pokladníkovi prostriedky z  štartovného  tradičných rybárskych pretekov vložiť na bankový účet MO SRZ , ostatné použiť 

                 na zarybnenie.

 

K bodu 8.

               Predseda Mgr. Karnas prítomným poďakoval za účasť a schôdzu ukončil.

    

 

Zapísal Jozef Petrášek , tajomník MO SRZ Žarnovica

 

Schválil výbor MO SRZ Žarnovica

 

 

                                                                     

                                                                                               Mgr. Ondrej Karnas

                                                                                        Predseda MO SRZ Žarnovica