Rybársky poriadok na VN Revištské Podhradie platný pre rok 2020

Rybársky poriadok 2020

Platný pre vodnú nádrž Revištské  Podhradie

Číslo revíru : 3-5660-1-1

Plocha nádrže : 244 085 m2

Účel : lovný

Charakter: kaprový

Lesy Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica,  Odštepný závod Žarnovica na zabezpečenie riadneho výkonu rybárskeho práva v rybárskom revíri  na základe Zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a Vykonávacej  vyhlášky č. 381/2018 Z.z. zo dňa 29.11.2018 vydávajú tento Rybársky poriadok.

  1. Všeobecné zásady

 a, Lov rýb pre riadnych členov MO SRZ Žarnovica povolený za podmienok   vlastnenia povolenia na rybolov, ktoré vydali Lesy  SR, š.p. Banská Bystrica. Úlovky budú zapísané v tomto povolení.

b,  Nečlenovia MO SRZ  Žarnovica môžu vykonávať  lov rýb len po zakúpení povolenia na rybolov vydaného na OZ  Žarnovica a to na celom rybníku okrem zakázanej časti revíru.

c, Lov rýb sa môže vykonávať len spôsobom  podľa zákona č. 216/ 2018 Z.z. o rybárstve a Vykonávacej vyhlášky  č. 381/2018 Z.z. a ustanovení uvedených v tomto Rybárskom poriadku pre vodnú nádrž Revištské Podhradie.

d,  Okrem zakázaných spôsobov lovu  rýb (§ 15, § 18 zákona 216/2018 Z.z.) je v chránenom areáli zákaz rušiť chránené živočíchy , ničiť a poškodzovať ich biotopy , chovať a rozširovať nepôvodné druhy živočíchov, vykonávať táborenie , stanovenie a kladenie ohňa.

e,  Lov rýb je možné vykonávať len na vyhradenej vodnej ploche. Hranice sú  vyznačené tabuľami na viditeľných miestach.

f,  Lov rýb vo vyznačenom úseku, na režijné účely OZ Žarnovica je možný len po zakúpení  režijného povolenia na rybolov  na OZ Žarnovica (toto ustanovenie platí pre všetkých loviacich, pre členov aj nečlenov  MO SRZ Žarnovica).

g,  členovia MO SRZ  môžu vykonávať rybolov vo vyznačenom úseku pre režijné účely OZ len po zakúpení povolenia na rybolov na OZ Žarnovica podľa platného cenníka na daný rok,   resp. reprezentačnej povolenky na rybolov.

h,  Držiteľ povolenia (člen MO SRZ) odovzdá povolenie na rybolov vydaný OZ Žarnovica do 15.januára nasledujúceho roka na MO SRZ spolu so sumárom úlovkov.  Predseda MO SRZ  povolenky vydané LSR, OZ Žarnovica doručí na OZ Žarnovica do 31.1.2020

i,  Ak kontrolné orgány vykonajú kontrolu rybárskeho  práva, loviaci je povinný sa podrobiť kontrole dokladov (rybárskeho lístka, povolenia z LSR) a úlovkov.

 

  1. Podmienky lovu rýb

 

Ochrana rýb

a,  Pri zarybňovaní  násadou väčšou ako  je najmenšia lovná miera rýb, nemožno loviť vysadzovaný druh rýb v rozpätí od 14 do 30 dní. Čas v ktorom nebude možné loviť ryby, bude uvedený na dodatkovej tabuli.

 

Jeden deň v týždni  (streda) sa stanovuje ako deň určený na zabezpečenie reprezentačných potrieb  OZ Žarnovica. V tento deň je zakázané vykonávať športový rybolov rybárom  nevlastniacim reprezentačnú povolenku zakúpenú na OZ Žarnovica.

 

Lovná miera rýb

                            Kapor................................................................... 40 cm

                            Šťuka severná ..................................................... 60 cm

                            Lieň sliznatý ........................................................ 30 cm

                            Pleskáč vysoký .................................................... 30 cm

                            Úhor európsky .................................................... 50 cm

                            Tolstolobík pestrý ............................................... 45 cm

                            Amur biely .......................................................... 60 cm

                            Karas striebristý ................................................. nemá

 

Denné doby lovu

                            jún až október ...............................   00 00  – 24 00 hod.

                            november – december ................     06 00  – 21 00 hod.

Množstvo úlovkov a ich evidencia

a,  Loviaci je povinný do povolenia na rybolov pre rybársky revír Revištské Podhradie  vydaného  OZ Žarnovica zapísať čitateľne bez možnosti vymazania vždy pred začatím lovu dátum.

b,  Ulovené a privlastnené ryby (kapor, šťuka,  lieň) zapisuje loviaci do povolenia na rybolov pre rybársky revír Revištské Podhradie  vydaného  OZ Žarnovica okamžite po ich ulovení ešte pred znovu nahodením. Ostatné druhy rýb zapisuje  po ukončení lovu.

c,  V prípade, že loviaci nemal žiadny úlovok, zaznačí túto skutočnosť v zázname o úlovkoch  vyškrtnutím.

d,  Loviaci si môže za jednu sezónu privlastniť spolu maximálne 20 kusov kapra alebo  šťuky severnej .

 

Správanie sa pri vode

a,  Pri love musia loviaci medzi sebou udržiavať vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti.

b,  Pri love prívlačou treba dodržiavať  medzi loviacimi vzdialenosť 20 metrov.

c,  Loviaci rybár je zodpovedný za udržiavanie poriadku a čistoty vo svojom okolí už počas  výkonu rybárskeho práva a rovnako i po jeho ukončení.

  1. Zákazy

a,  Loviť na viac ako dve udice.

b,  Loviť viac ako na dva háčiky na jednej udici pri love na plávanú a pri love na položenú.

c,  Loviť na umelú nástrahu s väčším počtom háčikov ako tri pri  love na prívlač.

d,  Loviť na invázne nepôvodné druhy rýb alebo ich časti.

e,  Odprúčací charakter – neprivlastnenia kapra nad 70 cm. Dôvod hospodársky úžitok takýchto kaprov a zároveň aj vytvorenie  atraktívneho revíru pre rybárov.

f,  Odporúčací charakter – neprivlastnenia šťuky do 70 cm.

g,  Loviť na háčiky s väčším počtom hrotov ako tri.

h,  Loviť na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti s celkovou dĺžkou  menšou ako 10 centimetrov.

i,   Z dôvodu ochrany vtáctva ( celý rybník je vo 4. Stupni ochrany) je zakázaný lov rýb z lodiek ako aj zavážanie a vynášanie nástrah a návnad.

j,  Loviť bez osvetlenia  miesta lovu po uplynutí jednej hodiny od západu slnka do času osvetlenia miesta lovu slnečným svitom.

k,  Zákaz kúpania

  1. Záverečné ustanovenie

a,  Ak nie je v tomto poriadku inak uvedené, platí Zákon o rybárstve č. 216/2018 Z.z. a Vykonávacia  vyhláška  č. 381/2018 Z.z. v plnom rozsahu.

b,  Prílohu k rybárskemu poriadku tvorí:

  • Zákon o rybárstve č.216/2018 Z.z.
  • Vykonávacia vyhláška č. 381/2018 Z.z.
  • Rybárska stráž LSR a MO SRZ

c,  Rybárskym hospodárom  pre vodnú nádrž Revištské Podhradie je ustanovený pán Tomáš Maslen  a  Ing. Mgr. Jozef Zimmermann.

d,  Kontrolu a ochranu výkonu rybárskeho práva na VN Revištské Podhradie  bude vykonávať rybárska stráž  LSR OZ Žarnovica na celej vodnej nádrži a rybárska stráž MO SRZ Žarnovica na  VN Revištské Podhradie mimo vyhradeného úseku OZ.

e,  Kontrolnou osobou pre výkon rybárskeho práva za OZ Žarnovica je Ing .Mgr. Jozef Zimmermann a Ing. Štefan Havran a kontrolnou osobou za MO SRZ  je Mgr. Ondrej Karnas a Ing. Štefan Švihla.

f,  Tento rybársky poriadok platí od 1.mája 2020

 

Dňa 1.4.2020

 

Lesy Slovenskej  republiky, š.p.                                                          Miestna organizácia

Banská Bystrica                                                                                     Slovenského rybárskeho  zväzu

Odštepný závod Žarnovica                                                                 Žarnovica

Zastúpené :                                                                                            Zastúpené:

Ing. Slavomír Kicko  v.r.                                                                        Mgr. Ondrej Karnas v.r.

Riaditeľ   OZ                                                                                          predseda MO SRZ