Miestny rybársky poriadok na rok 2019

MIESTNY  RYBÁRSKY  PORIADOK

 

      Miestna organizácia SRZ v ŽARNOVICI na zabezpečenie riadneho výkonu rybárskeho práva v rybárskych revíroch miestnej organizácie SRZ v súlade so Zákonom č. 216/2018 Z. z. (Zákon o rybárstve  a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov) a príslušnej vykonávacej vyhlášky vydáva tento Miestny rybársky poriadok (MRP):

 

1) VŠEOBECNÉ ZÁSADY

 

a) Držitelia povolenia na rybolov, ktorí sú členmi MO SRZ a držitelia povolenia na rybolov miestnej organizácie SRZ môžu loviť vo všetkých lovných revíroch MO SRZ Žarnovica uvedených v zozname tohto MRP.

 b)   Pri love rýb musí mať loviaci pri sebe okrem rybárskeho lístka povolenie na rybolov a členskú legitimáciu vydanú základnou organizáciou SRZ, v ktorej je členom.

c) Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam s celoročným sumárom do 15.  januára nasledujúceho roka MO SRZ. Ak držiteľ do určeného termínu záznam neodovzdá, nebude mu vydané povolenie na nasledujúci rok.

d) Loviaci je povinný riadiť sa Zákonom o rybárstve, Vykonávacou vyhláškou a týmto rybárskym  

      poriadkom.

 

 ZOZNAM A  POPIS  RYBÁRSKYCH  REVÍROV  MO SRZ

Vody k a p r o v é:

3-1060-1-1   Hron č. 5

                     Čiastkové povodie rieky Hron od cestného mosta v obci Rudno nad Hronom po ústie   

                     potoka Teplá. Od cestného mosta pri obci Bzenica v dĺžke 500 m v smere toku (riečny

                     km 111,5 - 112,00) je CHRO - zimovisko rýb, platí Zákaz lovu rýb od 1.12. do 15.3.

                     Dĺžka 23,6 km.

                     Účel:      lovný

 

3-0950-1-1   Hodrušské jazero

                     Vodná plocha jazera na Hodrušskom potoku pri obci Hodruša – Hámre. Plocha  4,74 ha.

                     Účel:      lovný

3-5430-1-1   VN Muchov vŕšok

                     Vodná plocha nádrže pri meste Žarnovica. Plocha 0,3 ha.

                     Účel:      lovný

3-5630-1-1   VN Pustý hrad

                     Vodná plocha nádrže pri obci Sklené Teplice. Plocha 0,93 ha.

                     Účel:      lovný

 

3-1640-1-1   Kopanický rybník

                     Vodná plocha rybníka pri obci Kopanice. Plocha 5,05 ha.                                

                     Účel:      lovný

 

3-5960-1-1   VN Voznica

                     Vodná plocha nádrže v obci Voznica. Plocha 3,74 ha.                                                            

                     Účel:      lovný

 

 

 

 

 

Vody   p s t r u h o v é

 

3-0960-4-2   Hodrušský potok

                     Hodrušský potok od ústia do rieky Hron v meste Žarnovica po pramene vrátane prítokov,

                     mimo Hodrušského jazera. Dĺžka 10,5 km.        

                     Účel:      chovný

 

3-1530-4-1   Kľak

                     Potok Kľak od ústia do rieky Hron v meste Žarnovica po pramene. Dĺžka 18,8 km.                                                                                                     

                     Účel:      lovný

 

3-1531-4-2   Pílanský potok

                            Pílanský potok od ústia do potoka Kľak v obci Horné Hámre po pramene. Dĺžka 10,2 km.

                     Účel:      chovný

 

3-3010-4-1    Prochotský potok

                      Prochotský potok od ústia do rieky Hron v obci Dolná Ždáňa po pramene. Dĺžka 15,1 km.

                      Účel:      lovný

 

3-4320-4-1    Teplá

                      Potok Teplá od ústia do rieky Hron pri obci Lehôtka pod Brehmi po pramene. Dĺžka 15 km.

                      Účel:      lovný

 

3-6090-4-1    Vyhniansky potok

                      Čiastkové povodie Vyhnianskeho potoka od ústia do rieky Hron v obci Bzenica po  

                      pramene. Dĺžka 13 km.

                      Účel:      lovný

 

 

  1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

a)   Ak nie je v tomto poriadku inak uvedené, platí Zákon o rybárstve č. č. 216/2018 Z. z.

a príslušná vykonávacia vyhláška v plnom rozsahu.

b) Prílohu k Miestnemu rybárskemu poriadku tvorí :

Zákon o rybárstve č. č. 216/2018 Z. z.

Vykonávacia vyhláška

Rybársky poriadok pre vody kaprové pre držiteľov zväzových kaprových povolení na rybolov v rybárskych revíroch SRZ.

c) Tento rybársky poriadok platí od 1.januára 2019.

Rybársky poriadok platný od 1. 1. 2018 stráca svoju platnosť.