Zápisnica zo zasadania výboru 7.8.2020

       Zápisnica  zo zasadania výboru MO SRZ Žarnovica

 

Konaného dňa : 7.8.2020

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program :

  1. Zahájenie
  2. Správa o stretnutí MŽP a SRZ ohľadom kategorizácie VN Voznica
  3. oboznámenie o prácach na VN Voznica
  4. Činnosť rybárskej stráže
  5. Organizovanie akcie ,,pečenie pstruha“
  6. Zabezpečenie hlásení o konaní členskej schôdze
  7. Rôzne

 

K bodu 1.

                  Predseda MO SRZ Mgr. Karnas privítal prítomných a zahájil schôdzu.

K bodu 2.

                 Predseda informoval výbor o konaní stretnutia strán Ministerstva životného prostredia, Rady SRZ, MO SRZ Žarnovica a Lesov SR ohľadom klasifikácie vodného diela Voznica. Ministerstvo  zastúpené Ing. Dobiášom  presadilo, že podľa zákona o rybárstve je vodná plocha Voznica zaradená do kategórie  ,,bočná vodná nádrž“. V novom rybolovnom poriadku teda bude prekategorizovaná  na takýto vodný útvar.

K bodu 3.

                 Predseda  požiadal pána Pukana aby oboznámil výbor s priebehom prác na odtokových kanáloch  z vodnej nádrže Voznica, na ktoré výbor schválil finančné prostriedky. Pán Pukan konštatoval, že práce prebehnú po žatve pretože firma, ktorá to bude realizovať je momentálne zaneprázdnená sezónnymi prácami.

 

 

K bodu 4.              

                Vedúci rybárskej stráže oboznámil výbor s výsledkom plánovanej kontroly rybárskych revírov s dôrazom na dodržiavanie zákona a vyhlášky o rybárstve. Tiež výbor oboznámil o ďalších plánovaných kontrolách.

K bodu 5.

                 Výbor sa zaoberal organizáciou akcie pečenie pstruha dúhového, ktorá sa uskutoční 30.8.2020. Jednotliví členovia výboru boli poverení čiastkovými úlohami spojenými s organizovaním podujatia. Tajomník konštatoval, že ryby ktoré sme odchovávali v sádke nedosiahli požadovanú veľkosť na pečenie navrhol výboru aby sa vysadili do vôd MO SRZ a na pečenie sa dokúpilo 150 kilogramov pstruha dúhového.

Hlasovanie:

                     Za: 10                                         proti: 0                              zdržal sa: 0

Výbor schválil.

                 Nákupom pstruha bol poverený hospodár p. Maslen.

K bodu 6.

                 Výbor poveril p. Petráška aby oznámil termín konania členskej schôdze Rade SRZ a tiež oznámil konanie schôdze členskej základni podľa stanov SRZ. Výbor tiež poveril tajomníka zabezpečením miestnosti konania členskej schôdze.

K bodu 7.

                 V bode  rôzne, tajomník oboznámil výbor, že počas úhynu karasa na VN Revištské Podhradie dochádzalo k trvalej neochote členov zúčastniť sa na brigádach s tým súvisiacich. Brigády sa zúčastňovali opakovane iba tí istí členovia a členovia výboru. Ak sa situácia bude opakovať navrhnem zvýšenie poplatkov za neodpracované brigádnické hodiny konštatoval tajomník.

                 Predseda oboznámil výbor, že mu prišla ponuka na kalendáre 2021 a požiadal výbor na schválenie ich nákupu na reprezentačné účely.

Hlasovanie :

                      Za: 10                                         proti: 0                                  zdržal sa: 0

Výbor schválil.

 

 

K bodu 8.

                  Predseda poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil.

 

Zapísal: Jozef Petrášek, tajomník MO SRZ

Schválil: Výbor MO SRZ Žarnovica

 

                                                                                        Mgr. Ondrej Karnas

                                                                               Predseda MO SRZ Žarnovica