Zápisnica z riadneho zasadania výboru 25.3.2022

 

                       Zápisnica z riadneho zasadania výboru

 

Konaného : 25.3.2022

 

Prítomní    : podľa prezenčnej listiny

 

Program :

  1. otvorenie
  2. stav príprav zarybnenia
  3. príprava č.s.
  4. rôzne
  5. záver

 

K bodu 1.

               Predseda Mgr. Ondrej Karnas privítal prítomných a otvoril schôdzu.

 

K bodu 2.

               Tajomník informoval výbor o stave objednávok násad na jarné zarybnenie. Predpokladané dodanie pstruhov je 3.4.2022 a kaprov začiatkom apríla pevný termín nie je stanovený.

 

K bodu 3.

               Predseda informoval výbor o pripravenosti členskej schôdze. Predniesol návrh plánu hlavných úloh a požiadal o jeho schválenie.

 

Hlasovanie :

                    Za : 8                               proti : 0                                       zdržal sa : 0

 

Výbor schválil návrh plánu hlavných úloh.

 

Predseda predniesol návrh uznesenia členskej schôdze a požiadal o jeho schválenie.

 

Hlasovanie :

                    Za : 8                                proti : 0                                      zdržal sa : 0

 

Výbor schválil návrh uznesenia členskej schôdze.

 

Predseda predstavil ďalšiu dokumentáciu potrebnú na členskú schôdzu. Po diskusii konštatoval pripravenosť členskej schôdze.

 

K bodu 4.

  • Predseda prečítal žiadosť p. Šálku o obnovenie členstva, ktoré si v minulom roku neobnovil z dôvodu nemoci.

 Hlasovanie :

                      Za: 8                               proti : 0                                        zdržal sa : 0

 

Výbor súhlasil s obnovením členstva p. Šálku.

 

 

 

 

 

  • Výbor poveril hospodára p. Maslena aby požiadal Radu SRZ o predĺženie výnimky lovných mier na ďalšie trojročné obdobie.

 

K bodu 5.

                Mgr. Karnas poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil.

 

Zapísal : Jozef  Petrášek, tajomník MO SRZ

 

Schválil výbor MO SRZ

 

                                              

                                                                                            Mgr. Ondrej Karnas

                                                                                     Predseda MO SRZ Žarnovica