Zápisnica z riadneho zasadania výboru 8.4.2022

                       Zápisnica z riadneho zasadania výboru

 

 

Konaného dňa: 8.4.2022

 

Prítomní          : podľa prezenčnej listiny

 

Program :

 1. otvorenie
 2. zhodnotenie výročnej členskej schôdze
 3. výsledky volieb
 4. rozdelenie úloh pre členov výboru
 5. rôzne
 6. záver

K bodu 1.

                Predseda MO SRZ Mgr. Ondrej Karnas privítal prítomných a otvoril zasadanie výboru.

 

K bodu 2.

                Predseda zhodnotil výročnú členskú schôdzu nasledovne :

 • Účasť bola nízka, čo je spôsobené aj zmenou stanov
 • Prečítal uznesenie z VČS a konštatoval. že bolo schválené.
 • Všetky podnety z uznesenia boli vysvetlené ústne , preto sa Výbor nemusí zaoberať odpoveďami na jednotlivé podnety
 • Prebehla následne po VČS ustanovujúca schôdza výboru, na ktorej si za prítomnosti predsedu volebnej komisie Výbor zvolil jednotlivých funkcionárov. Predseda prečítal zápis z tejto schôdze.

 

K bodu 3.

                Predseda prečítal výsledky volieb do výboru, revíznej komisie a delegátov snemu:

 • Členmi výboru boli zvolení : Mgr. Ondrej Karnas

                                                           Ing. Štefan Švihla

                                                           Jozef Petrášek

                                                           Tomáš Maslen

                                                           Ing. Štefan Foltán

                                                           Ing. Juraj Benčať

                                                           Július Pukan

                                                           Dušan Fabrika

                                                          Anton Kunčík

                                                          Ján Magula

                                                          Mgr. Milan Košút

                                                          Ľuboš Kupec

                                                          Miroslav Kúšik

 

-členmi Kontrolnej komise boli zvolení :

                                             Stanislav Garaj

                                             Milan Nikodém

                                             Ján Hrčka

 

 

 

 

-Delegátmi snemu boli zvolení :

                                                   Mgr. Ondrej Karnas

                                                            Jozef Petrášek

 

Na ustanovujúcej schôdzi Výboru boli výborom  zvolení :

                                               

                                                    Mgr. Ondrej Karnas , predseda MO SRZ

                                                             Jozef Petrášek,  tajomník

                                                    Ing.  Štefan Švihla,    podpredseda

                                                             Tomáš Maslen  hospodár

                                                    Ing.  Štefan Foltán     pokladník

 

Hore uvedení funkcionári tvoria predsedníctvo MO SRZ.

 

K bodu 4.

     Predseda na základe volieb navrhol jednotlivým členom výboru rozdelenie úloh nasledovne :

                   Dušan Fabrika..............................hospodár rybárskeho domu

Hlasovanie :

                   Za : 9                 proti:0                       zdržal sa : 1

 

                    Anton Kunčík ............................ vedúci rybárskej stráže

 

Hlasovanie :

                   Za : 9                 proti : 0                     zdržal sa :1

 

                     Július Pukan .............................. dôverník pre VN Voznica

 

Hlasovanie :

                   Za : 9                 proti : 0                      zdržal sa : 1

 

                       Ján Magula .............................. dôverník pre oblasť Hliníka n. Hr.

 

Hlasovanie :

                    Za : 9                 proti : 0                      zdržal sa : 1

 

                        Ľuboš Kupec .......................... dôverník pre oblasť Hodruša Hámre

 

Hlasovanie :

                    Za : 10                  proti : 0                    zdržal sa : 0

 

                         Ing. Juraj Benčať ................... koordinátor s Lesmi SR.

 

Hlasovanie : 

                     Za : 10                 proti : 0                    zdržal sa : 1

 

                          Miroslav Kúšik ..................... pomocník pre brigádnickú činnosť

 

Hlasovanie :  Za : 11                 proti : 0                  zdržal sa : 0

 

 

 

 

 

                           Mgr. Milan Košút ................. vedúci brigádnickej činnosti, právne poradenstvo

 

Hlasovanie :

                    Za : 10                              proti : 0                                 zdržal sa : 1

 

K bodu 5.

 

 • Predseda vyzval členov výboru aby oslovili nových členov na doplnenie disciplinárnej komisie.
 • Petrášek a Ing. Benčať informovali výbor, že 30.3.2022 boli na stretnutí so zástupcami Lesov SR. OZ Tribeč, konkrétne s riaditeľom a námestníkom ohľadom predĺženia zmluvy o spoločnom obhospodárovaní VN Revištské Podhradie kde sa dohodli detaily budúcej zmluvy.
 • Petrášek informoval výbor o pripravovanom stretnutí o VN Muchov Vŕšok zo zástupcami OU ŽP Žarnovica a zástupcami Mesta Žarnovica, ktoré sa uskutoční 25.4.2022. Výbor na toto stretnutie delegoval Mgr. Karnasa, Petráška a Maslena.
 • Predseda informoval o liste prezidenta SRZ, ktorým sa vzdáva funkcie.
 • Hospodár p. Maslen informoval výbor o zarybnení kaprových revírov MO a to násadou

K3 nasledovne : VN Revištské Podhradie 1000 kg , VN Voznica 1000 kg , VN Kopanice 600 kg a VN Pustý Hrad 400 kg. Tiež bol vysadený pstruh dúhový v množstve 250 kg.

 • Výbor navrhol a poveril hospodára vykonať v spojitosti s ichtyológom rady hospodársky odlov premnoženého sumca na VN Voznica.

Hlasovanie :

 

                     Za : 11                                         proti : 0                              Zdržal sa : 0

 

Výbor schválil hospodársky odlov sumca na VN Voznica.

 

 • Výbor navrhol kúpu pstruha dúhového  na pečenie počas tradičných rybárskych pretekov v množstve 200 kilogramov.

Hlasovanie :

                    Za : 11                                          proti : 0                               zdržal sa : 0

 

Výbor schválil  kúpu pstruha dúhového na pečenie počas tradičných rybárskych pretekov v množstve 200 kg.

 

K bodu 6.                                    

Predseda MO SRZ Mgr. Karnas poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukonči.

 

 

Zapísal : Jozef Petrášek, tajomník

Schválil výbor MO SRZ

 

 

 

                                                                Mgr. Ondrej Karnas

                                                      Predseda MO SRZ Žarnovica