Zápisnica z riadneho zasadania výboru 17.6.2022

                  Zápisnica z riadneho zasadania výboru

 

 

Konaného dňa: 17.6.2022

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

 

Program:

 1. otvorenie
 2. zdravotný stav rýb
 3. stav členskej základne a predaj povolení
 4. príprava akcie lov pstruha
 5. rôzne
 6. ukončenie

 

K bodu 1.

                Predseda MO SRZ  Mgr. Karnas privítal prítomných a otvoril schôdzu.

 

K bodu2.

               Hospodár  p. Maslen konštatoval, že stav rýb na revíroch je dobrý, bez zvýšených úhynov.

 

K bodu 3.

                Pokladník Ing. Foltán informoval výbor o množstve predaných povolení či už dospelých ako aj detí . Členská základňa je porovnateľná s vlaňajškom v danom termíne konštatoval tajomník.

 

K bodu 4.

                Výbor určil termín akcie ,, lov a pečenie pstruha dúhového“ na 27.8.2022, zároveň výbor schválil nákup pstruha dúhového v množstve 200 kilogramov.

 

Hlasovanie :

                    Za : 10                                  proti : 0                                   zdržal sa : 0

 

Výbor schválil nákup pstruha dúhového v množstve 200 kilogramov na akciu „ Lov a pečenie pstruha dúhového“.

 

K bodu 5.

 • Tajomník p. Petrášek informoval členov výboru, že bola schválená na VN Revištské Podhradie maximálna lovná miera kapra na 70 centimetrov a minimálna miera šťuky na 70 centimetrov od 1.1.2023.
 • Predseda informoval o pretekoch detí konaných pri príležitosti MDD na VN Voznica 1.6.2022.

 

 

 

 

 

 • Výbor sa zaoberal stavom VN Muchov Vŕšok po jednaní a výzvach z mesta. Zástupcovia našej organizácie ktorí sa jednania na meste zúčastnili (Petrášek, Švihla, Maslen) oboznámili výbor s danými problémami na tejto lokalite a návrhmi mesta Žarnovica. Tiež navrhli výboru aby s návrhmi mesta nesúhlasili.

              

                     Hlasovanie :

                                         Za : 10                           Proti : 0                        Zdržal sa : 0

 

                     Výbor nesúhlasí s investíciami do VN Muchov Vŕšok okrem zarybnenia a bežnej                                                  údržby ( kosenie, likvidácia krovín, údržba prítokov).

 • Výbor sa zaoberal návrhom personálneho obsadenia disciplinárnej komisie. Výbor navrhuje osloviť Ing. Vladimíra Danka, Pavla Ozánka, Ing. Viliama Gregora a Martina Brodzianskeho.
 • Predseda informoval o zasadaní zástupcov SRZ Banskobystrického kraja a okruhu tém , ktorými sa zasadanie venovalo.
 • Pukan informoval o záujemcoch na post členov rybárskej stráže. Tajomník ho informoval, že na tento rok boli prihlášky uzavreté 31.5.2022. V budúcom roku je to možné ale treba aby budúci členovia spĺňali zákonné podmienky.

 

K bodu 6.

                 Predseda poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil.

 

Zapísal : Jozef Petrášek

 

Schválil : Výbor MO SRZ Žarnovica

 

 

                                                                                     Mgr. Ondrej Karnas

                                                                             Predseda MO SRZ Žarnovica