Zápisnica z riadneho zasadania výboru 4.11.2022

             Zápisnica z riadneho zasadania výboru

 

Konaného : 4.11.2022

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

 

Program :

  1. otvorenie
  2. kontrola plnení uznesení členskej schôdze
  3. poverenie na jednanie o zmluve s Lesmi S.R.
  4. informácia o finančnom hospodárení
  5. schvaľovanie cien povolení na rok 2023
  6. správa o zarybňovaní revírov
  7. záver

 

K bodu 1.

                Predseda MO SRZ Žarnovica Mgr. Ondrej Karnas privítal prítomných a otvoril zasadanie výboru.

 

K bodu 2.

                Predseda prečítal jednotlivé body uznesení členskej schôdze a skonštatoval, že body boli splnené alebo sa priebežne plnia.

 

K bodu 3.

                Výbor poveril tajomníka  p. Petráška a člena výboru povereného stykom s Lesmi S.R.

Ing. Benčaťa aby jednali  ohľadom predĺženia zmluvy o spoločnom obhospodárovaní                 VN Revištské  Podhradie s Lesmi S.R.

 

K bodu 4.

                Pokladník Ing. Foltán predniesol výboru správu o hospodárení za posledný štvrťrok

a priebežný stav hospodárenie od začiatku roka 2022.

 

K bodu 5.

                Výbor prerokoval ceny povolení a ostatných cenín a po zvážení a diskusii prijal ich konečnú podobu.

 

Hlasovanie :

 

                    Za : 11                                 Proti : 0                                   Zdržal sa : 0

 

Výbor schválil ceny povolení na rok 2023.

 

K bodu 6.

                Hospodár pán Maslen informoval výbor o zarybňovaní od poslednej výborovej schôdze a to 700 kilogramami kapra kategórie K3 na VN Hodrušské Jazero.

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 7.

                 Predseda poďakoval prítomným za aktivitu a účasť a schôdzu ukončil.

 

 

 

Zapísal : Jozef Petrášek, tajomník MO SRZ

 

Schválil : Výbor MO SRZ Žarnovica

 

 

 

                                                                                                          Mgr. Ondrej Karnas

                                                                                                   Predseda MO SRZ Žarnovica